VOŠ: PE 3, PE3k

Školní rok: 2017/2018

Vypracovali: Ing. Jaroslav Vrchota, Ing. Jan Jun,
Ing. Anna Korčáková, Ing. Romana Kojanová

Schválil: Bc. Jan Šindelář, ředitel školy

1. A) Občanský zákoník - závazky ze smluv o přepravě / přeprava osob a věcí, smlouva o provozu dopravního prostředku /, formální a obsahové náležitosti smluv.
B) Majetková struktura podniku.

2. A) Dotace ve veřejné dopravě.
B) Náklady podniku, jejich struktura, evidence a řízní nákladů v účetnictví.

3. A) Speciální přepravy v silniční dopravě - nadlimitních zásilek a živých zvířat.
B) Kapitálová struktura podniku a její optimalizace, rozvaha.

4. A) Přeprava osob, zavazadel a nákladu v silniční dopravě.
B) Výnosy podniku, jejich struktura a evidence v účetnictví.

5. A) Dopravní, přepravní a manipulační prostředky v logistických systémech, jejich základní rozdělení, příklady jejich použití. Přepravní prostředky I. až IV. řádu.
B) Výnosy, náklady, hospodářský výsledek podniku, výkaz zisku a ztrát.

6. A) Logistické výrobní a dopravní technologie. Důvody vzniku, přínos logistických technologií, kdy a kde se používají.
B) Význam nákupu, jeho úkoly, marketingové pojetí a nástroje.

7. A) Přeprava zásilek v železniční dopravě.
B) Význam investiční činnosti, druhy investic, plánování a klasifikace investic v podniku, zdroje financování podnikových investic.

8. A) Telematika v dopravě, navigační systémy, vznik a vývoj GPS, GLONASS, GALILEO, vývoj automobilové navigace, využití při organizaci a řízení dopravy, inteligentní zastávky, informace pro řidiče.
B) Silniční daň.

9. A) Obaly z logistického pohledu - funkce, rozdělení, požadavky na obaly, zpětná logistika.
B) Rozvaha - význam, druhy, členění.

10. A) Mezinárodní kamionová doprava, celní řízení.
B) Zásobování - řízení zásob, optimalizace zásob, skladové hospodářství.

11. A) Kombinovaná doprava.
B) Postup při zakládání dopravní firmy s. r. o..

12. A) Smluvní přepravní podmínky ve veřejné osobní přepravě.
B) Výroba, výrobní, kapacita, celková a parciální produktivita.

13. A) Speciální přepravy v silniční dopravě - přeprava nebezpečných věcí ADR.
B) Zisk a vztahy mezi základními ekonomickými veličinami podniku.

14. A) MHD-zajišťování dopravní obslužnosti ve městech / legislativní normy upravující provoz MHD /.
B) Kalkulace nákladů v dopravě / význam, funkce, kalkulační vzorec /.

15. A) Prostředky automatické identifikace používané v logistice / význam, rozdělení, příklady použití /
B) Finanční analýza - postup a zásady sestavování, základní skupiny ukazatelů.

16. A) Zákon č.111/94 Sb. / silniční zákon / ve znění pozdějších předpisů.
B) Personalistika - pracovně právní vztahy, pracovní poměr, výběr a získávání pracovníků.

17. A) Zákon č.266/94 Sb. / zákon o drahách / ve znění pozdějších předpisů.
B) Zánik podniku - insolvenční zákon.

18. A) Integrované dopravní systémy / 2 a 3 úrovňový model /, aplikace v praxi.
B) Základní podnikové výkazy, rozvaha a výkaz zisku a ztráty, přílohy k výkazům,
přehled o cash flow.

19. A) Vyhláška MDS č.175/2000 Sb. o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční dopravu.
B) Právní formy podnikání.

20. A) Bezpečnost v silniční dopravě, rekonstrukce, vznik a důsledky DN, současné problémy, kolize vozidla s chodcem.
B) Podstata podnikání, cíle podniku a jeho funkce, typologie podniků.

21. A) Speciální přepravy v silniční dopravě - rychle zkazitelného zboží.
B) Controlling - význam, účel, organizace a užití v dopravní firmě.

22. A) Dopravní stavby u jednotlivých druhů dopravy.
B) Faktory ovlivňující poptávku po přepravních službách a nabídku služeb dopravní firmy.

23. A) Řízení dopravy v krizových stavech.
B) Hodnocení efektivnosti investic, metody hodnocení efektivnosti investic, porovnání investičních variant, investiční riziko.

24. A) Přeprava osob, zavazadel a nákladu ve vodní dopravě.
B) Daňová soustava.

25. A) Přeprava osob, zavazadel a nákladu v letecké dopravě.
B) Daň z příjmu fyzických osob.