Dne 24. 5. 2021 začíná dle vyhlášených protiepidemiologických opatření prezenční výuka podle platného rozvrhu.

Ve snaze zajistit bezpečnost žáků školy a ochranu majetku před nepovolanými osobami stanovuje ředitel školy tato pravidla pro vstup do objektů školy:

Povinnosti žáků a studentů v době prezenční výuky:

  1. Každý žák a student je povinen mít při příchodu do školy 2 ks nepoužitých respirátorů FFP2 nebo zdravotní obličejovou masku (dle normy ČSN EN 14683+AC) či jiný prostředek se stejnou účinností a igelitový sáček, do kterých bude použité respirátory odkládat. Po skončení vyučování si použité respirátory odnese domů. Žák či student, který respirátory nebude s sebou mít a který si je odmítne u školníka koupit, nebude do školy vpuštěn a jeho nepřítomnost bude posuzována jako omluvená. Škola pro tyto žáky nebude realizovat online výuku. Výjimku budou mít žáci a studenti s lékařským potvrzením o nenošení respirátorů a roušek ze zdravotních důvodů.
  2. Před zahájení výuky žáka (student) postoupí test na přítomnost Covid -19. Ten, který test odmítne, nebude k prezenční výuce připuštěn. Nebude pro něj realizována distanční výuka ve formě a rozsahu před otevřením škol pro závěrečné ročníky – vzdělávací materiály, úkoly atd. mu budou sdíleny elektronicky, případně si pro ně bude docházet do školy v listinné podobě. Výjimky z testování jsou uvedeny níže.
  3. Při příchodu do školy musí mít nasazený respirátor a je povinen si u vstupu do budovy školy dezinfikovat ruce.
  4. Respirátor musí mít nasazený po celou dobu pobytu ve škole jak ve společných prostorách, tak při výuce.
  5. Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů.

 

Testovat se budou postupně všechny skupiny žáků, studentů a zaměstnanců školy, kterým bude umožněn návrat k prezenční výuce.

Kdo se testovat nemusí:

  1. Testování se netýká prezenčně vzdělávaných žáků a studentů navštěvujících školu za účelem individuální konzultace nebo individuální prezenční výuky.
  2. Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.
  3. Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen SPC) uplynulo nejméně 14 dní nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.
  4. Testovat se nemusí ani osoby, které doloží negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb.

Metodické pokyny a podklady MŠMT, ze kterých tento pokyn vychází:

https://testovani.edu.cz/
https://testovani.edu.cz/files/msmt-manual-testovani-06-04-2021.pdf
https://www.msmt.cz/pravni-opora-k-testovani-a-rezimovym-opatrenim-ve-skolach
https://www.goodtest.cz/videonavod

Státní část - písemná

Profilová část - 19. 4. - 5. 5. 2021 (její součástí je praktická MZ)

Maturitní zkoušky a předání vysvědčení
oborústnípísemnápraktickápředání
APT2 (autotronik) 15. 6. 2021

 

 

 

 

 

zrušeno - Český jazyka a literatura - písemná práce

zrušeno - Cizí jazyk - písemná práce

24. 5. 2021 až 26. 5. 2021 - didaktické testy

  21. 6. 2021
APT2 (prov. techn.) 15. 6. 2021   21. 6. 2021
AT4 9. 6. - 10. 6. 2021   17. 6. 2021
D4b 9. 6. - 10. 6. 2021   21. 6. 2021
MS4 16. 6. 2021   21. 6. 2021
P2 14. 6. 2021   21. 6. 2021
D4a 11. 6. - 14. 6. 2021   21. 6. 2021
MT4 7. 5. - 8. 5. 2021   17. 6. 2021
P3d 15. 6. 2021   21. 6. 2021
Z3 15. 6. 2021   21. 6. 2021

Předání maturitních vysvědčení – obřadní síň Magistrátu měst Českých Budějovic od 14,00 do 16,30 - pro jednotlivé třídy bude upřesněno

Rozhodnutí ředitele školy č. 1/2021 ze dne 29. 3. 2021

V souladu s platnou legislativou, na základě opatření obecné povahy MŠMT ČR ze dne 15. 3. 2021 určil ředitel školy tuto nabídku
povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky ve šk. roce 2020/21:

Až do odvolání platí úřední hodiny pro veřejnost

od 8,00 do 14,00 hodin.

Během jarních prázdnin od 15. 2. do 19. 2. je škola otevřena od 8:00 do 14:00.

Pro uchazeče o studium je připraven hodinový online přenos s vedením školy ve dnech 12.1., 13.1. a 14.1.

Začátek bude vždy v 9 hodin, v 15 hodin a v 17 hodin. Těšíme se na Vaše dotazy.

Na níže uvedeném odkazu si můžete vybrat čas a připojit se:

http://www.impulsprokarieru.cz/skola/vyssi-odborna-skola-stredni-prumyslova-skola-automobilni-a-technicka

Dle nařízení vlády České republiky ze dne 23. 12. 2020 , přechází škola od 4. 1. 2021 na distanční způsob výuky.

Výuka bude probíhat podle platného rozvrhu .

Bližší informace podají třídní učitelé a učitelé OV a PV .

Klidné prožití vánočních svátků,

v novém roce 2021 štěstí, zdraví přeje

VOŠ, SPŠ automobilní a technická

vanoce2020

LiveStream

Sobotní Živé vysílání proběhne na facebookové stránce školy včetně možnosti pokládat dotazy pomocí chatu. K dispozici budou dva obsahově stejné bloky, první od 9,00 a druhý od 11,00. Předpokládaná délka streamu je cca 1 hodina v závislosti na počtu dotazů. Pro ostatní zájemce je stále k dispozici offline prohlídka školy, po živém vysílání do ní budou doplněny nejzajímavější dotazy a odpovědi na ně včetně záznamu samotného vysílání.

Na základě nových protiepidemiologických opatření se od 7. prosince 2020 mění organizace výuky všech ročníků s výjimkou závěrečných, ty pokračují ve studiu dle stávajícího plánu.

 

Učební obory nastupují od 7. 12. 2020 dle platného rozvrhu ve ŠkoleOnLine včetně dělení na teoretické vyučování a praktický resp. odborný výcvik.

 

Studijní (maturitní a VOŠ) obory nastupují od 7. 12. 2020 na rotační výuku (střídání prezeční a distanční výuky po 1 týdnu) dle níže uvedené organizace pro jednotlivé třídy.