Pokyn ředitele školy č. 09/2020

 Mimořádné opatření ředitele školy k zahájení prezenční výuky od 25. 11. 2020

 

Na základě rozhodnutí a pokynů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva zdravotnictví České republiky  dochází ke změně formy výuky žáků posledních ročníků maturitních a učebních oborů, praxe a odborného výcviku, a to z distanční formy výuky na prezenční.

 

Povinnosti žáků a studentů v době prezenční výuky:

  • Každý žák a student je povinen mít při příchodu do objektu školy 3 ks nových roušek a igelitový sáček, do kterého bude použité roušky postupně ukládat. Použité roušky nelze vyhazovat do odpadkových košů, je nutné je zlikvidovat mimo objekt školy.
  • Žák nebo student, který nebude vybaven potřebných počtem nových roušek bude si moci tyto zakoupit u pověřeného pracovníka školy. V případě, že toto nebude splněno, nebude moci být žák/student do budovy školy vpuštěn a jeho nepřítomnost bude posuzována jako neomluvená. Výjimku tvoří žák/student se zdravotním omezením, který doloží platným lékařským potvrzením nemožnost nošení roušky.
  • V objektu školy je žák/student povinen nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole, pravidelně si mýt ruce. Toto platí i pro objekty školy s odborným výcvikem a praktickým vyučováním.

Organizační pokyny:

  • Výuka, včetně distanční, bude probíhat dle rozvrhu platného před uzavřením školy.
  • Příchod do budovy školy na výuku teoretického vyučování, odborného výcviku a praktického vyučování je v 7:40 hodin.
  • Ubytování na domově mládeže je poskytováno pouze těm žákům/studentům, kteří mají prezenční výuku – platí povinnost nošení roušky po celou dobu pobytu ve společných prostorách.