Ve snaze zajistit bezpečnost žáků školy a ochranu majetku před nepovolanými osobami stanovuje ředitel školy tato pravidla pro vstup do objektů školy:

Povinnosti žáků a studentů v době prezenční výuky:

  1. Každý žák a student je povinen mít při příchodu do školy 2 ks nepoužitých respirátorů FFP2 nebo zdravotní obličejovou masku (dle normy ČSN EN 14683+AC) či jiný prostředek se stejnou účinností a igelitový sáček, do kterých bude použité respirátory odkládat. Po skončení vyučování si použité respirátory odnese domů. Žák či student, který respirátory nebude s sebou mít a který si je odmítne u školníka koupit, nebude do školy vpuštěn a jeho nepřítomnost bude posuzována jako omluvená. Škola pro tyto žáky nebude realizovat online výuku. Výjimku budou mít žáci a studenti s lékařským potvrzením o nenošení respirátorů a roušek ze zdravotních důvodů.
  2. Před zahájení výuky žáka (student) postoupí test na přítomnost Covid -19. Ten, který test odmítne, nebude k prezenční výuce připuštěn. Nebude pro něj realizována distanční výuka ve formě a rozsahu před otevřením škol pro závěrečné ročníky – vzdělávací materiály, úkoly atd. mu budou sdíleny elektronicky, případně si pro ně bude docházet do školy v listinné podobě. Výjimky z testování jsou uvedeny níže.
  3. Při příchodu do školy musí mít nasazený respirátor a je povinen si u vstupu do budovy školy dezinfikovat ruce.
  4. Respirátor musí mít nasazený po celou dobu pobytu ve škole jak ve společných prostorách, tak při výuce.
  5. Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů.

 

Testovat se budou postupně všechny skupiny žáků, studentů a zaměstnanců školy, kterým bude umožněn návrat k prezenční výuce.

Kdo se testovat nemusí:

  1. Testování se netýká prezenčně vzdělávaných žáků a studentů navštěvujících školu za účelem individuální konzultace nebo individuální prezenční výuky.
  2. Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.
  3. Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen SPC) uplynulo nejméně 14 dní nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.
  4. Testovat se nemusí ani osoby, které doloží negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb.

Metodické pokyny a podklady MŠMT, ze kterých tento pokyn vychází:

https://testovani.edu.cz/
https://testovani.edu.cz/files/msmt-manual-testovani-06-04-2021.pdf
https://www.msmt.cz/pravni-opora-k-testovani-a-rezimovym-opatrenim-ve-skolach
https://www.goodtest.cz/videonavod