VOŠ, SPŠ automobilní a technická

se sídlem: 370 04 České Budějovice, Skuherského 1274/3, IČO: 005 82 158

Vnitřní řád školní jídelny

Schválil:

Bc. Jan Šindelář, ředitel školy

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

26. srpna 2019

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

1. září 2019

Směrnice (PDF)

 

 1. Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici – Vnitřní řád školní jídelny. Směrnice je závazná pro pedagogické pracovníky, žáky a studenty škol, jejich zákonné zástupce (všechny účastníky školního stravování) a cizí strávníky. Přihláškou ke stravování strávník nebo zákonný zástupce souhlasí s vnitřním řádem školní jídelny a podmínkami stravování.

 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve školském zařízení školního stravování a pravidla vzájemných vztahů

2.1. Studenti a žáci mají právo:

  1. na stravování ve školní jídelně (přihláška je k vyzvednutí v pokladně ŠJ),
  2. na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví,
  3. na svobodnou účast ve školním stravování,
  4. na zabezpečení přístupu k informacím,
  5. na vyjádření vlastního názoru,
  6. na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí.

2.2. Studenti a žáci jsou povinni:

  1. řádně docházet na školní stravování,
  2. dodržovat Vnitřní řád školní jídelny, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti,
  3. plnit pokyny pedagogických pracovníků školy a pracovníků školní jídelny vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem,
  4. chovat se slušně k dospělým i ostatním žákům školy,
  5. respektovat práva druhého, vyjadřovat se slušně, nedopustit se násilí, neponižovat, nezesměšňovat či jinou formou neomezovat práva spolužáků.
  6. nenosit předměty, které nesouvisí s činností školní jídelny a mohly by ohrozit bezpečnost jeho nebo jiných osob,
  7. chránit své zdraví a zdraví svých spolužáků,
  8. osobní věci (cennosti) uložit na místě k tomu určeném (šatna, kancelář pokladny ŠJ),
  9. hlásit každý úraz nebo vzniklou škodu, ke kterým došlo v souvislosti s činností ve školní jídelně, bez zbytečného odkladu,
  10. chodit vhodně a čistě upraven a oblečen,
  11. udržovat prostory školní jídelny v čistotě a pořádku.

2.3. Zákonný zástupce má právo:

  1. seznámit se se všemi předpisy vztahujícími se k pobytu a činnosti žáka ve školní jídelně,
  2. na informace týkající se žáka v zařízení školního stravování.

2.4. Zákonný zástupce je povinen:

  1. seznámit se s Vnitřním řádem školní jídelny a respektovat jeho ustanovení,
  2. řádně vyplnit přihlášku ke stravování,
  3. informovat školní jídelnu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh školního stravování,
  4. v řádném termínu hradit úplatu za školní stravování.

2.5. Pravidla styku se strávníky a jejich zákonnými zástupci

Pokud strávník nebo zákonný zástupce potřebuje jednat s pracovníky školní jídelny, mohou tak učinit ihned, pokud jsou přítomni, případně telefonicky či e-mailem. Kontaktní údaje jsou uvedeny v “zásadách stravování“, které zákonní zástupci podepisují při nástupu žáka společně se souhlasem s inkasem a na webu školy www.spsautocb.cz.

 1. Provoz a vnitřní režim školní jídelny

3.1. Provozní doba jídelny je v rozmezí od 6,30 do 15,00 hodin.

3.2. Doba výdeje stravy pro strávníky je uveřejněna v prostorách školní jídelny, a na webových stránkách školy. Dále na informačním letáčku “zásady stravování“, který obdrží každý strávník při přihlašování do školní jídelny.

3.3. Pro identifikaci strávníka slouží elektronický čip. Prodej čipů je zabezpečen ve školní jídelně nebo v pokladně školy za úplatu Kč 116,-. Po ukončení stravování může strávník čip vrátit a bude mu tato částka opět vrácena. V případě ztráty nebo zničení čipu si strávník musí zakoupit nový.

3.4. Výdej pro cizí strávníky je oddělen časově: od 11.30 do 12.00 hodin.

3.5. V souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., v platném znění jsou studenti a žáci škol zařazeni do finančních normativů dle věku. Aktuální ceny stravného jsou k dispozici v prostorách školní jídelny, v pokladně ŠJ, na webu školy a serveru strava.cz.

3.6. Jídelní lístek je vyvěšen v prostorách školní jídelny a na serveru strava.cz.

3.7. Platba stravného probíhá u studentů inkasem z účtů, výjimečně v hotovosti. Na fakturu nikdy.   

       Platby fakturou probíhají pouze u cizích strávníků nebo důchodců za skutečně odebrané obědy.

       Platba zálohově z účtu se provádí předem kolem 20. dne v měsíci.

3.8. Přeplatky za odhlášené obědy se odečítají od zálohy na následující měsíc, přeplatky nebo nedoplatky za měsíc červen se inkasují v červenci nebo se vyplácejí v pokladně školy, Skuherského 3. Konta strávníků studentů musí být k 31.7. na nule

3.9. Po zaplacení je ihned přihlášena strava a to automaticky oběd č. 1.

3.10. Objednávání na další dny dle nabídky a přihlašování obědů je možné na serveru strava.cz (číslo jídelny: 5258), a přes aplikaci i-Strava na mobilních zařízení s operačním systémem Android.

3.11. Odhlašování obědů je možné provádět jako objednávání na další dny nebo telefonicky na čísle 387 312 324, nejdéle však do 12,00 hod. předchozího pracovního dne a v případě nemoci téhož dne do 9,00 hodin.

3.12. Neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá bez náhrady.

3.13. Pokud strávník zapomene čip, vyzvedne si náhradní stravenku v kanceláři ŠJ.

3.14. První den absence studenta lze oběd vyzvednout do jídlonosiče dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. Ostatní dny je nutno odhlásit. Při kontrole školní docházky a zjištěných neodhlášených obědech v případě nemoci bude strávníkovi doúčtována věcná i mzdová režie.

3.15. Výdej do jídlonosičů je zajištěn na vyhrazeném místě. Přinesené nádoby se předávají kuchařce rozložené na plato, které je u výdeje k dispozici. Konzumace z jídlonosičů je v jídelně zakázána.

3.16. Strávník si přinese čistý jídlonosič, do kterého mu pracovnice školní výdejny vydají oběd.

Do skleněných nebo znečistěných nádob se strava nevydává (dle § 26, odst. 1 zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví). Školní jídelna zodpovídá za hygienickou nezávadnost stravy nejdéle 15 minut od jejího vydání do jídlonosiče. Poučení strávníků: Pokrmy uchovejte při teplotě teplých a studených pokrmů.

3.17. Strávníci jsou povinni po sobě uklidit použité nádobí na tácech.

3.18. Při rozbití nádobí, vylití nebo rozsypání potravin strávník toto okamžitě nahlásí pracovnicím školní jídelny.

3.19. Z jídelny je zákaz vynášení nádobí a příborů.

3.20. V prostorách školní jídelny se mohou zdržovat pouze strávníci, kteří mají zaplacené obědy.

 1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí

4.1. Pro činnost školní jídelny platí stejná ustanovení o BOZ a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí jako ve školním řádu.

4.2 Žáci a studenti jsou povinni řídit se Vnitřním řádem školní jídelny, pokyny pedagogických a ostatních pracovníků školy.

4.3. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků a studentů ve školní jídelně je zajištěna po celou dobu provozu školní jídelny, v době výdeje stravy ji zajišťuje pedagogický dohled dle rozpisu.

4.4. Pedagogický dozor dbá o bezpečnost stravujících se, koriguje plynulý příchod strávníků do jídelny, dohlíží na formování zástupu strávníků, zamezuje pohybu a zdržování se žáků a studentů, kteří se v jídelně nestravují, napomáhá udržení pořádku v jídelně.

4.5. Je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy.

 1. Podmínky zacházení s majetkem školní jídelny

5.1. Strávník má právo užívat zařízení školní jídelny.

5.2. Strávníci jsou povinni zacházet s vybavením školní jídelny šetrně, školní jídelnu i své místo udržují v čistotě a pořádku, majetek školní jídelny chrání před poškozením.

5.3. V případě úmyslného poškození majetku školní jídelny bude strávník či jeho zákonný zástupce vyzván k jednání o náhradě škody.

 1. Závěrečná ustanovení

6.1. Zrušuje se předchozí znění této směrnice. Uložení směrnice v archivu školy se řídí spisovým řádem školy.

6.2. Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. září 2019.

 

Bc. Šindelář Jan

ředitel školy