Zahájení školního roku 2021/22 proběhne 1. 9. 2021 ve Velkém sále DK Metropol, Senovážné nám., České Budějovice:

 • zahájení pro maturitní obory v 8:00 hod.,
 • zahájení pro učební obory v 9:00 hod.

Vzhledem k platným epidemiologickým opatřením musejí mít všichni účastníci zahájení respirátory.

 

Informace pro žáky 1. ročníků, kteří budou nastupovat dne 31. 8. 2021 na DM Trocnovská ul. 2a.

Vzhledem k pokynům z MŠMT, musí žák prokázat, že je COVID negativní. Tuto povinnost doloží:
výsledkem o negativitě z testovacího místa, kompletně dokončeným očkováním nebo dokladem o prodělaném onemocnění.

V ostatních případech bude žák testován na místě při nástupu na domov mládeže. 

V Českých Budějovicích 18. 8. 2021

Bc. J. Šindelář
ředitel školy

Září

Praktická - 9.  9. 2021

Automechanik             9.9.2021                    7:30 – Rudolfovská

Autoelektikář               9.9.2021                    7:30 – Jihotrans I

Karosář                       9. – 10.9.2021           7:30 – Jihotrans  I

Ústní - 23.  9. 2021

Všechny obory Senovážné nám.                13:00 - Senovážné náměstí

Prodavač pro motorová vozidla                   14:00 - Lidická

 

Prosinec

Praktická - 2. – 3. 12. 2021

Automechanik            2. 12. 2021                 7:30 – Rudolfovská

Autoelektikář              2. 12. 2021                 7:30 – Jihotrans I

Karosář                      2.- 3. 12. 2021            7:30 – Jihotrans I

Ústní - 9. 12. 2021

Všechny obory Senovážné nám.                13:00 - Senovážné náměstí

Dne 24. 5. 2021 začíná dle vyhlášených protiepidemiologických opatření prezenční výuka podle platného rozvrhu.

Ve snaze zajistit bezpečnost žáků školy a ochranu majetku před nepovolanými osobami stanovuje ředitel školy tato pravidla pro vstup do objektů školy:

Povinnosti žáků a studentů v době prezenční výuky:

 1. Každý žák a student je povinen mít při příchodu do školy 2 ks nepoužitých respirátorů FFP2 nebo zdravotní obličejovou masku (dle normy ČSN EN 14683+AC) či jiný prostředek se stejnou účinností a igelitový sáček, do kterých bude použité respirátory odkládat. Po skončení vyučování si použité respirátory odnese domů. Žák či student, který respirátory nebude s sebou mít a který si je odmítne u školníka koupit, nebude do školy vpuštěn a jeho nepřítomnost bude posuzována jako omluvená. Škola pro tyto žáky nebude realizovat online výuku. Výjimku budou mít žáci a studenti s lékařským potvrzením o nenošení respirátorů a roušek ze zdravotních důvodů.
 2. Před zahájení výuky žáka (student) postoupí test na přítomnost Covid -19. Ten, který test odmítne, nebude k prezenční výuce připuštěn. Nebude pro něj realizována distanční výuka ve formě a rozsahu před otevřením škol pro závěrečné ročníky – vzdělávací materiály, úkoly atd. mu budou sdíleny elektronicky, případně si pro ně bude docházet do školy v listinné podobě. Výjimky z testování jsou uvedeny níže.
 3. Při příchodu do školy musí mít nasazený respirátor a je povinen si u vstupu do budovy školy dezinfikovat ruce.
 4. Respirátor musí mít nasazený po celou dobu pobytu ve škole jak ve společných prostorách, tak při výuce.
 5. Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů.

 

Testovat se budou postupně všechny skupiny žáků, studentů a zaměstnanců školy, kterým bude umožněn návrat k prezenční výuce.

Kdo se testovat nemusí:

 1. Testování se netýká prezenčně vzdělávaných žáků a studentů navštěvujících školu za účelem individuální konzultace nebo individuální prezenční výuky.
 2. Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.
 3. Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen SPC) uplynulo nejméně 14 dní nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.
 4. Testovat se nemusí ani osoby, které doloží negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb.

Metodické pokyny a podklady MŠMT, ze kterých tento pokyn vychází:

https://testovani.edu.cz/
https://testovani.edu.cz/files/msmt-manual-testovani-06-04-2021.pdf
https://www.msmt.cz/pravni-opora-k-testovani-a-rezimovym-opatrenim-ve-skolach
https://www.goodtest.cz/videonavod

Rozhodnutí ředitele školy č. 1/2021 ze dne 29. 3. 2021

V souladu s platnou legislativou, na základě opatření obecné povahy MŠMT ČR ze dne 15. 3. 2021 určil ředitel školy tuto nabídku
povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky ve šk. roce 2020/21:

Informace o společné části MZ 

Seznam maturitních témat k MZ z Českého jazyka a literatury - budova Skuherského

Seznam maturitních témat k MZ z Českého jazyka a literatury - budova Lidická

Seznam maturitních témat k MZ z Českého jazyka a literatury - budova Senovážné

Seznam maturitních témat k MZ z Anglického jazyka

Seznam maturitních témat k MZ z Německého jazyka

Kritéria hodnocení profilové části MZ

Kritéria hodnocení z českého jazyka (doplněno o přepočet na známky)

Kritéria hodnocení z cizího jazyka

Informace o profilových zkouškách MZ

 

 

Povinné předměty

Nepovinné předměty   

 • Matematika (není-li součástí povinné zkoušky) – obsah je dán aktuálně platným katalogem požadavků www.cermat.cz- ústní
 • Cizí jazyk (není-li součástí povinné zkoušky) – obsah je dán aktuálně platným katalogem požadavků www.cermat.cz - ústní

Fyzika – ústní

 1. Kinematika hmotného bodu
 2. Dynamika hmotného bodu
 3. Dynamika soustavy bodů, těleso
 4. Mechanika kapalin
 5. Mechanika plynů
 6. Molekulová fyzika
 7. Termika
 8. Mechanické kmitání
 9. Mechanické vlnění
 10. Akustika
 11. Elektrický náboj, elektrické pole
 12. Elektrický proud v kovech
 13. Elektrický proud v kapalinách a plynech
 14. Magnetismus
 15. Elektromagnetismus
 16. Geometrická optika
 17. Kvantová optika
 18. Fyzika elektronového obalu
 19. Atomové jádro, radioaktivita
 20. Jaderná energie

ICT – ústní

 1. Hardware – základní pojmy
 2. Software – základní pojmy
 3. Počítačové periférie
 4. Algoritmizace
 5. Výroková logika
 6. Číselné soustavy
 7. Soubor a složka
 8. Operační systém
 9. Počítačové sítě
 10. Internet
 11. Elektronická pošta
 12. Textové editory
 13. Tabulkové procesory – tabulky
 14. Tabulkové procesory - grafy
 15. Prezentace
 16. www stránky
 17. Relační databáze
 18. Počítačová grafika
 19. Antivirové programy
 20. Aplikace z příslušné profesní oblasti

Povinné předměty

Nepovinné předměty

Matematika (není-li součástí povinné zkoušky) – obsah je dán aktuálně platným katalogem požadavků www.cermat.cz

Cizí jazyk (není-li součástí povinné zkoušky) – obsah je dán aktuálně platným katalogem požadavků www.cermat.cz

Fyzika – ústní

1. Kinematika hmotného bodu
2. Dynamika hmotného bodu
3. Dynamika soustavy bodů, těleso
4. Mechanika kapalin
5. Mechanika plynů
6. Molekulová fyzika
7. Termika
8. Mechanické kmitání
9. Mechanické vlnění
10. Akustika
11. Elektrický náboj, elektrické pole
12. Elektrický proud v kovech
13. Elektrický proud v kapalinách a plynech
14. Magnetismus
15. Elektromagnetismus
16. Geometrická optika
17. Kvantová optika
18. Fyzika elektronového obalu
19. Atomové jádro, radioaktivita
20. Jaderná energie

ICT – ústní

1. Hardware – základní pojmy
2. Software – základní pojmy
3. Počítačové periférie
4. Algoritmizace
5. Výroková logika
6. Číselné soustavy
7. Soubor a složka
8. Operační systém
9. Počítačové sítě
10. Internet
11. Elektronická pošta
12. Textové editory
13. Tabulkové procesory – tabulky
14. Tabulkové procesory - grafy
15. Prezentace
16. www stránky
17. Relační databáze
18. Počítačová grafika
19. Antivirové programy
20. Aplikace z příslušné profesní oblasti

Povinné předměty

Nepovinné předměty

Matematika (není-li součástí povinné zkoušky) – obsah je dán aktuálně platným katalogem požadavků www.cermat.cz - ústní

Cizí jazyk (není-li součástí povinné zkoušky) – obsah je dán aktuálně platným katalogem požadavků www.cermat.cz - ústní

ICT – ústní:

  1. Hardware – základní pojmy
  2. Software – základní pojmy
  3. Počítačové periférie
  4. Algoritmizace
  5. Výroková logika
  6. Číselné soustavy
  7. Soubor a složka
  8. Operační systém
  9. Počítačové sítě
  10. Internet
  11. Elektronická pošta
  12. Textové editory
  13. Tabulkové procesory – tabulky
  14. Tabulkové procesory - grafy
  15. Prezentace
  16. www stránky
  17. Relační databáze
  18. Počítačová grafika
  19. Antivirové programy
  20. Aplikace z příslušné profesní oblasti

Povinné předměty

 1. Praktická zkouška – forma praktická – témata viz soubor (PDF) Praktická diagnostika MV autotronik autotronik nástavba
 2. Odborné předměty – forma ústní – témata viz soubor (PDF) Autotronik ústní

Nepovinné předměty

Matematika (není-li součástí povinné zkoušky) – obsah je dán aktuálně platným katalogem požadavků www.cermat.cz - ústní

Cizí jazyk (není-li součástí povinné zkoušky) – obsah je dán aktuálně platným katalogem požadavků www.cermat.cz - ústní

Fyzika – ústní:

  1. Kinematika hmotného bodu
  2. Dynamika hmotného bodu
  3. Dynamika soustavy bodů, těleso
  4. Mechanika kapalin
  5. Mechanika plynů
  6. Molekulová fyzika
  7. Termika
  8. Mechanické kmitání
  9. Mechanické vlnění
  10. Akustika
  11. Elektrický náboj, elektrické pole
  12. Elektrický proud v kovech
  13. Elektrický proud v kapalinách a plynech
  14. Magnetismus
  15. Elektromagnetismus
  16. Geometrická optika
  17. Kvantová optika
  18. Fyzika elektronového obalu
  19. Atomové jádro, radioaktivita
  20. Jaderná energie

ICT – ústní:

  1. Hardware – základní pojmy
  2. Software – základní pojmy
  3. Počítačové periférie
  4. Algoritmizace
  5. Výroková logika
  6. Číselné soustavy
  7. Soubor a složka
  8. Operační systém
  9. Počítačové sítě
  10. Internet
  11. Elektronická pošta
  12. Textové editory
  13. Tabulkové procesory – tabulky
  14. Tabulkové procesory - grafy
  15. Prezentace
  16. www stránky
  17. Relační databáze
  18. Počítačová grafika
  19. Antivirové programy
  20. Aplikace z příslušné profesní oblasti

Povinné předměty

Nepovinné předměty

Matematika (není-li součástí povinné zkoušky) – obsah je dán aktuálně platným katalogem požadavků www.cermat.cz - ústní

Cizí jazyk (není-li součástí povinné zkoušky) – obsah je dán aktuálně platným katalogem požadavků www.cermat.cz - ústní

Fyzika – ústní:

  1. Kinematika hmotného bodu
  2. Dynamika hmotného bodu
  3. Dynamika soustavy bodů, těleso
  4. Mechanika kapalin
  5. Mechanika plynů
  6. Molekulová fyzika
  7. Termika
  8. Mechanické kmitání
  9. Mechanické vlnění
  10. Akustika
  11. Elektrický náboj, elektrické pole
  12. Elektrický proud v kovech
  13. Elektrický proud v kapalinách a plynech
  14. Magnetismus
  15. Elektromagnetismus
  16. Geometrická optika
  17. Kvantová optika
  18. Fyzika elektronového obalu
  19. Atomové jádro, radioaktivita
  20. Jaderná energie

ICT – ústní:

  1. Hardware – základní pojmy
  2. Software – základní pojmy
  3. Počítačové periférie
  4. Algoritmizace
  5. Výroková logika
  6. Číselné soustavy
  7. Soubor a složka
  8. Operační systém
  9. Počítačové sítě
  10. Internet
  11. Elektronická pošta
  12. Textové editory
  13. Tabulkové procesory – tabulky
  14. Tabulkové procesory - grafy
  15. Prezentace
  16. www stránky
  17. Relační databáze
  18. Počítačová grafika
  19. Antivirové programy
  20. Aplikace z příslušné profesní oblasti