Každý strávník, který se stravuje ve školní jídelně Žižkova, středisku praktického vyučování Rudolfovská a domově mládeže Trocnovská je povinen si zakoupit identifikační čip pro řádné zajištění evidence nároku a odběru stravy.

Cena čipu vč. DPH činí 116,- Kč

Dojde li ke ztrátě čipu, je strávník povinen neprodleně nahlásit ztrátu vedoucí školní jídelny z důvodu blokace a současně je povinen si zakoupit nový čip za plnou cenu, tj 116,- Kč

Po skončení řádné školní docházky může student do 15. července čip odevzdat a bude mu vrácena plná prodejní cena tj. 116,- Kč za předpokladu, že je čip funkční a není nadměrně poškozený.

V případě předčasného ukončení školní docházky budou studentu vráceny peníze za čip tehdy, jestliže ho vrátí do konce následujícího měsíce.

V Českých Budějovicích, dne 1.1. 2013

Zpracoval: ing. Jára Zdeněk

Schválil: Bc. Šindelář Jan, ředitel školy

Zájemci o ubytování v domově mládeže Trocnovská 2a, České Budějovice ve školním roce 2013/2014 zašlou vyplněnou Přihlášku do DM na adresu školy nejpozději do 11. 5. 2013.

DM poskytuje ubytování z kapacitních důvodů pouze chlapcům učebních a studijních oborů.

Cena ubytování: 800,- Kč/měsíc

Cena stravného: 73,50 Kč/den

Průvodce maturitní zkouškou

Školní poradenské pracoviště zajišťuje tvorbu a naplňování tzv. minimálního preventivního programu. Jedná se o program prevence sociálně patologických jevů u žáků školy, který zahrnuje různé preventivní akce, diskuze, a to jak v hodinách relevatních předmětů (např. občanské výchovy), tak mimo školu (např. beseda v kontaktním centru pro drogově závislé).

Adresa: Domov mládeže Trocnovská 2/a, 370 04 České Budějovice
Poloha: DM se nachází v klidné lokalitě Husovy kolonie na trase MHD linky č. 12, (trasa: Havlíčkova kolonie - Husova kolonie, se zastávkou Žerotínova). mapa

 

Informace pro strávníky školní jídelny Žižkova

při VOŠ a SPŠ automobilní a technické, Skuherského1274/3, České Budějovice

Kde se kdo stravuje

V naší škole je pro žáky zajištěno stravování a to jak v týdnech teoretického vyučování ve školní jídelně Žižkova, tak v týdnech praktické výuky ve stř. Rudolfovská, v ČSAD Jihotrans a autoservisech. Žáci ubytovaní v domově mládeže snídají a večeří v DM a obědvají ve ŠJ Žižkova nebo místě praktického vyučování.

Obědy  ve ŠJ Žižkova se vydávají od 11.30 do 14.30 hodin

Oběd se skládá z polévky, výběru ze dvou hlavních jídlel a nápojů. Součástí jsou saláty, ovoce nebo moučník - podle aktuálního jídelního lístku. Skladba jídelního lístku odpovídá výživovým normám. Sleduje se spotřeba ryb, luštěnin, mléka a mléčných výrobků, ovoce a zeleniny, na druhé straně také tuků a cukrů.

Výdej a objednávání stravy

Výdejní místo čipů pro žáky
ŠJ Žižkova,  pí. M. Soukupová
11.30 – 12.30
13.45 – 14.30
Výdejní místo pro žáky ubytované v DM Trocnovská
DM Trocnovská, pí. Mertlová
6.00 – 7.30
17.00 – 17.45
Pro žáky budovy Skuherského
Škola Skuherského, pí. Ševčíková
10.15 – 10.35

Úhrada stravy

Žáci

Úhrada stravy se  provádí předem na následující měsíc a to bezhotovostní (příkaz k inkasu) nebo hotovostní platbou (pokladna školy).

Při bezhotovostní úhradě je třeba vyplněný formulář „souhlas s inkasem stravného a ubytování“ nechat potvrdit peněžním ústavem,kde má strávník zřízený účet.

Funguje zálohový systém úhrady, tj. v týdnu od 20. do 25.  se vyinkasuje záloha na další měsíc.

Obědy nelze hradit složenkou!!

Obědy lze rovněž platit hotově v pokladně školy Skuherského u paní Ševčíkové v době  od 7.00  do 15.00 hodin.

Při zaslání potvrzeného souhlasu s  inkasem ze sporožirových či běžných  účtů je automaticky přihlášena strava na celý následující měsíc (i v případě že strávník nemá zakoupený identifikační čip)nebo určité dny dle přání strávníka. Je povinnost každého strávníka, aby si v případě potřeby obědy sám odhlásil nebo přeobjednal. Jestliže chce ukončit nebo případně přerušit stravování na delší dobu, je jeho povinností toto oznámit kontaktním osobám  /uvedeným na konci/, aby se zablokovalo inkaso z vašich účtů. V případě že tak neučiníte, budou zálohy systémem automaticky strhávány i když nebude strava odebírána. Peníze za neodhlášenou a tudíž provařenou a nevyzvednutou stravu není možné vrátit.

Inkasní účet pro klienty ostatních peněžních ústavů je 43830231/0100.

Dospělí

Zaměstnanci školy a cizí strávníci si objednávají obědy sami přes internet.

Zaměstnanci hradí obědy zpětně srážkou ze mzdy, cizí strávníci platí hotově nebo úhradou faktury/firmy/. Strávníci si mohou vyzvednout objednávací čip a stravu pak objednávají přes web www.strava.cz. Přihlašovací údaje obdrží strávníci společně s čipem.

Pořízení čipu pro vlastní odběr stravy a přihlášení k přístupu do systému www.strava.cz

Jakmile má strávník uhrazenou stravu, musí si pro vlastní odběr stravy zakoupit ve školní jídelně u pí. Soukupové nebo v pokladně školy Skuherského u pí. Ševčíkové  identifikační čip v ceně 116,- Kč.

Spolu s čipem obdrží strávník přihlašovací údaje k přístupu do stravovacího systému na elektronickém portálu www.strava.cz. Od následujícího dne, si strávník může odhlašovat nebo převolit obědy a to z jakéhokoliv PC, mobilního telefonu nebo tabletu připojeného k internetu. Dále zde získá informace o vyzvednutých a nevyzvednutých obědech a o platbách.

Uživatel /žák nebo i rodič/ si může na uvedenou e-mailovou adresu navolit zasílání zpráv:

  • potvrzení objednávky
  • výše konta
  • neodebraná strava
  • měsíční přehled

Výběr jídel

Kromě pátku je k dispozici výběr ze dvou jídel. Strávník si může sám převolit druhé jídlo ve ŠJ Žižkova /2 Z/. V případě, že se žák chce stravovat při týdnech praxe ve stř. Rudolfovská, volí jídla označená symbolem 1R nebo 2R. Když se bude stravovat na praxi v Jihotransu, musí dojít osobně za pí. Soukupovou nebo pí. Ševčíkovou, které mu obědy přeobjednají a zároveň mu vydají papírové stravenky „Madeta".

Odhlašování obědů

Obědy se odhlašují přes internet nejpozději jeden den /pouze pracovní/ předem do 12.00 hod. V případě nemoci je možné první den nepřítomnosti si oběd odhlásit do 9.00. hod. ráno, už pouze telefonicky ve ŠJ u pí. Soukupové, nebo si oběd vyzvednout.

V případě nepřítomnosti ve škole nebo na pracovišti jsou strávníci povinni si obědy odhlásit s výjimkou prvního dne nemoci. Jestliže tak neučiní, zaplatí celou cenu oběda včetně řežijních nákladů tj. 79,- Kč.

Ztráta čipu

V případě, že si žák čip zapomene, dostane náhradní stravenku.

V případě ztráty čipu žák nepřijde o zaplacené obědy. Ztrátu nahlásí pí. Soukupové nebo pí. Ševčíkové, ty čip zablokují a případný nálezce nezíská zaplacené jídlo. Pouze je nutné zakoupit čip nový.

Ceny jídel

Žáci
snídaně + přesnídávka
27 Kč
večeře + svačina
33,- Kč
obědy ŠJ Žižkova a stř. praktického vyučování Rudolfovská
30,- Kč
druhá večeře pro ubytované na DM 16,- Kč
Zaměstnanci (HPP)
obědy ŠJ Žižkova
11,50 Kč
Zaměstnanci (dohoda)
obědy ŠJ Žižkova
29,00 Kč
Zaměstnanci mají nárok na stravné až po odpracování 3 a více hodin.
Cizí strávníci
obědy ŠJ Žižkova
81,00 Kč

Ubytování

Cena ubytování je 800,- Kč na měsíc. Inkasuje se zároveň se stravou a to pouze jako u stravy, bezhotovostní (inkaso) nebo  hotovostní platbou předem na následující měsíc.

 Telefonické kontakty:

Školní jídelna Žižkova
387 312 324
pí. Soukupová
Škola Skuherského
387 901 413
pí. Ševčíková