Uplatnitelnost absolventů tohoto oboru na trhu práce je 100%.

ŠVP - Nástrojař

Kód oboru: 23 - 52 -H / 01
Délka přípravy: 3 roky
Učební obor je určen pro chlapce i dívky.
Podmínky přijetí: absolvování základní školy, zdravotní způsobilost uchazeče
Způsob ukončení přípravy: závěrečná učňovská zkouška
Výuka probíhá: Senovážné náměstí 4, České Budějovice, Stážová pracoviště
Učební plán

 

Popis oboru

Žáci ovládají výrobu, montáž a opravy lisovacích a tvářecích nástrojů, upínacích, montážních, vrtacích, svařovacích a kontrolních přípravků, speciálních měřidel, a prototypových výrobků. Získávají technické znalosti a praktické dovednosti ve zpracování kovů běžnými způsoby ručního zpracování, tváření a strojního obrábění na základních druzích obráběcích strojů, při práci s mechanizovaným ručním nářadím. Seznamují se s jednotlivými druhy materiálů a jejich použitím, s technickou přípravou výroby včetně technické dokumentace, s technologií ručního zpracování a strojního obrábění kovových i nekovových materiálů. Při funkčních zkouškách se učí posoudit kvalitu a přesnost výrobku a na základě tohoto zjištění stanovit a provést potřebnou úpravu za účelem dosažení žádoucí kvality. Současně zvládají čtení výrobních výkresů, vyhledávání potřebných údajů, zvolení správného technologického postupu výroby, zvolení vhodných nástrojů, sestavení výrobků do celku a přezkoušení funkčnosti. Absolventi, kteří úspěšně vykonají závěrečné zkoušky, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů, který navazuje na předešlou přípravu. K tomuto oboru se váže možnost získat stipendium.

Uplatnění

Po absolvování a vykonání závěrečných zkoušek najdou absolventi široké uplatnění ve všech nástrojařských dílnách a firmách zabývajících se výrobou, opravami a údržbou v různých oblastech strojjírenství. Vzhledem k poptávce po strojírenských profesích na trhu práce mají předpoklad dobrého uplatnění při výkonu náročných nástrojařských prací v sériové i kusové výrobě vyžadujících vyšší odbornost, popř. v servisní i obchodní činnosti ve všech typech podniků státního i soukromého sektoru. Ve své profesi mohou provozovat samostatnou podnikatelskou činnost.

Možnosti dalšího studia

Dvouleté denní nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou - Provozní technika, Podnikání.