ŠVP Technické lyceum

Kód oboru: 78-42-M/01 Technické lyceum
Název oboru: Technické lyceum
Zaměření: Digitální technologie nebo Průmyslový design
Délka studia: 4 roky
Podmínky přijetí: absolvování základní školy, zdravotní způsobilost uchazeče, předpoklady k řízení motorových vozidel
Způsob ukončení studia: maturitní zkouška
Výuka probíhá: Skuherského 3, České Budějovice

Učební plán

Popis oboru

Technické lyceum je koncipováno jako odborné technické studium s vyšším podílem všeobecného vzdělávání s výrazným zastoupením těch oblastí, které reagují na nejmodernější technologické trendy pracovního trhu. V rámci naší školy otevíráme dvě zaměření, a to: Digitální technologie a Průmyslový design.

Zaměření Digitální technologie umožní absolventům lepší orientaci v moderních 3D technologiích využívaných v praxi. Absolventi získají dovednosti a znalosti v oblasti CAD programech, 3D tisku a 3D virtuální reality. V rámci studia zpracovávají maturitní projekt z oblastí digitálních technologií, který následně obhájí u maturity.

Zaměření Průmyslový design je orientováno na teoretické a praktické zvládnutí širokého spektra činností a znalostí v oblasti designu dopravních prostředků. Absolvent získá kompetence pro výkon povolání v oblasti vývoje a konstrukce vozidel. V rámci studia zpracovávají maturitní projekt z oblastí designu vozidel, který následně obhájí u maturity.

Uplatnění

Po úspěšném ukončení studia mají absolventi předpoklady se uplatnit jako pracovníci:

  • vývojových firem,
  • konstrukčních firem,
  • obchodních firem v oblasti prodeje digitálních technologií,
  • výrobců silničních vozidel.

Možnost dalšího studia:

Absolventi studijního oboru budou připraveni pro vysokoškolské studium technických a přírodovědných oborů, případně pro studium na vyšší odborné škole.

ŠVP – Management sportu a dopravy

Kód oboru: 37 - 41 – M / 01
Délka studia: 4 roky
Podmínky přijetí: absolvování základní školy, zdravotní způsobilost uchazeče, předpoklady k řízení motorových vozidel
Způsob ukončení studia: maturitní zkouška
Výuka probíhá: Lidická 31, České Budějovice
Učební plán

Popis oboru

Toto zaměření oboru vzniklo ve spolupráci s HC Motor České Budějovice, SK Dynamo České Budějovice, FIGHT CLUB České Budějovice.
Studium se zaměřuje na problematiku managementu sportovního klubu a volnočasových aktivit. Předměty vyučují odborníci, kteří mají zkušenosti v této oblasti. Důraz je zde kladen na studium odborných předmětů zaměřených na sportovní klub, žáci získají základní znalosti právního minima ve sportu, komunikace s médii, základy první pomoci ve sportu, což uplatní ve své profesní dráze nejen v ČR, ale i v zahraničí. V průběhu studia žáci získají znalosti v oblasti ekonomiky, řízení, marketinku a účetnictví sportovního klubu, logistiky a dopravy, sponzorování ve sportu a způsoby zviditelnění sportovního klubu. Žáci se naučí, jak žádat o dotace, sestavit účetní výkazy pro obecní a finanční samosprávu a další legislativu spojenou se sportem.

Součástí studijního oboru je získání řidičského oprávnění skupiny "B" s možností rozšíření na skupinu "C"

Uplatnění

Absolventi tohoto studijního oboru se mohou uplatnit jako aktivní sportovci v profesionální dráze v ČR i zahraničí. Po úspěšném absolvování tohoto oboru žáci budou umět založit sportovní klub, řídit tento klub, nebo být členy realizačních týmů, organizovat a pořádat sportovní akce.
Další možnost uplatnění je v oblast dopravy a logistiky, odpovídající jsou pracovní pozice ve středním managementu výrobních nebo dopravních společností. Dále mohou absolventi soukromě podnikat.

Možnost dalšího studia

Absolvent studijního oboru bude připraven pro vysokoškolské studium příbuzných sportovních a ekonomických oborů či studium navazujícího oboru na Vyšší odborné škole.

Uplatnitelnost absolventů tohoto oboru na trhu práce je 100%.

ŠVP - Mechanik seřizovač

Kód oboru: 23 - 45 - L / 01

Délka přípravy: 4 roky
Obor je určen pro chlapce i dívky.
Podmínky pro přijetí: Úspěšné ukončení 9. ročníku základní školy, zdravotní způsobilost
Způsob ukončení přípravy: maturitní zkouška
Výuka probíhá: Senovážné nám. 4, České Budějovice
Učební plán Mechanik seřizovač

Popis oboru

Obor připravuje žáky pro seřizování, obsluhu a údržbu všech druhů a typů konvenčních a číslicově řízených obráběcích strojů, obráběcích center, obráběcích linek a jejich příslušenství. Absolvent umí správně číst technické výkresy, technologické a pracovní postupy, vyhledávat potřebné hodnoty v tabulkách a normách. Umí měřit měřidly a měřícími přístroji, osvojí si základy teorie obrábění, má přehled o vývoji automatizace v oblasti obrábění a umí navrhnout technologický postup. Má předpoklady pro to, aby v praxi zvládl seřizování a obsluhu obráběcích strojů s NC a CNC řízením a sestavování složitějších programů pro číslicově řízené obráběcí stroje. V rámci oboru žáci mohou ve 3. ročníku složit závěrečné zkoušky a získat výuční list v oboru Obráběč kovů. Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky získá absolvent maturitní vysvědčení.

Uplatnění

O studenty oboru je zájemve strojírenských profesích a řídících funkcích zaměřených na obsluhu a seřizování numericky řízených obráběcích strojů a linek, obsluhu klasických obráběcích strojů - soustruhů, frézek a vrtaček a na plánování a řízení strojírenské výroby. Absolvent je během studia připravován i pro soukromé podnikání v této oblasti.

Možnosti dalšího studia

Absolvent studijního oboru bude připraven pro vysokoškolské studium příbuzných oborů či studium na vyšší odborné škole.

ŠVP - Provoz a ekonomika dopravy

Kód oboru: 37 - 41 – M / 01
Délka studia: 4 roky
Podmínky přijetí: absolvování základní školy, zdravotní způsobilost uchazeče, předpoklady k řízení motorových vozidel
Způsob ukončení studia: maturitní zkouška
Výuka probíhá: Lidická 31, České Budějovice
Učební plán

Popis oboru

Studijní obor je orientován na provozně ekonomické a technické činnosti ve výrobních, obchodních, dopravních a spedičních firmách v oblasti logistiky a dopravy (silniční, železniční, vnitrozemské vodní a letecké dopravy, včetně dopravy kombinované). Důraz je kladen na zabezpečení a organizaci logistických činností, organizace silniční dopravy, provozu vozidel, přepravy a manipulace s materiálem a zbožím. Studenti dále získají znalosti smluvních obchodních vztahů a legislativy dopravy, včetně všech souvisejících administrativních činností. Informační a komunikační technologie jsou využívány v profilových odborných předmětech a předmětu praxe. . Škola využívá k výuce standardní softwarové vybavení a specializované programy ECHOTRACK pro správu a řízení vozového parku, SKELETON určený pro konstrukci a plánování provozu, POHODA pro ekonomiku a účetní operace.
Při zabezpečení výuky škola spolupracuje s výrobními, logistickými a dopravními firmami jihočeského regionu, např. GW JIHOTRANS, MOTOR JIKOV GROUP, ROBERT BOSCH, LAŠEK, Rohde & Schwarz, Dopravní podnik města České Budějovice, ČSAD autobusy České Budějovice, České dráhy, Jihočeské letiště České Budějovice, Jihočeská hospodářská komora, atd.
Součástí studijního oboru je získání řidičského oprávnění skupiny "B" s možností rozšíření na skupinu "C"
Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky získá absolvent maturitní vysvědčení.

Uplatnění

Příprava ve čtyřletém studijním oboru je zaměřena na možné uplatnění absolventa v rámci logistických pracovišť nejen dopravních a spedičních firem, ale i průmyslových podniků a sféry služeb zejména v následujících funkcích: technicko-hospodářský pracovník všech oblastí podnikové logistiky (dopravní, nákupní, výrobní, distribuční a zpětné logistiky) logistik zahraničních firem (znalost AJ, NJ), administrativní pracovník v oblasti logistiky, obchodně-ekonomický pracovník v oblasti nákupu a zásobování, samostatný technik pro dopravu, přepravu a skladování materiálu, specialista v rámci logistických projektů.
Studium ekonomiky vytváří u absolventů rovněž předpoklady pro ekonomické posouzení a optimalizaci logistických činností a úspěšné zvládání živnostenského podnikání.
Studium oboru umožňuje vykonávat řídící funkce na středním stupni nejen ve velkých výrobních, automobilních, dopravních nebo zasílatelských firmách, či v malých firmách zabývajících se výrobou, obchodní činností, prodejem či opravami. Uplatnění mohou absolventi nalézt i ve státní správě či v samostatném podnikání.
Absolventi jsou připraveni pro studium na vysokých školách ekonomických, logistických a dopravních oborů.

Možnost dalšího studia

Absolvent studijního oboru bude připraven pro vysokoškolské studium příbuzných oborů či studium navazujícího oboru na Vyšší odborné škole.

Uplatnitelnost absolventů tohoto oboru na trhu práce je 100%.

ŠVP - Mechanik seřizovač - Mechatronik

Kód oboru: 23 - 45 - L / 01
Délka přípravy: 4 roky
Obor je určen pro chlapce i dívky.
Podmínky pro přijetí: Úspěšné ukončení 9. ročníku základní školy, zdravotní způsobilost
Způsob ukončení přípravy: maturitní zkouška
Výuka probíhá: Skuherského 3, České Budějovice
Učební plán Mechanik seřizovač - Mechatronik

Popis oboru

Obor připravuje žáky pro seřizování a údržbu všech druhů a typů číslicově řízených strojů, linek a jejich příslušenství. Absolvent umí správně číst technické výkresy, technologické a pracovní postupy. Umí měřit měřidly a měřicími přístroji, osvojí si základy teorie obrábění, umí navrhnout technologický postup. Má předpoklady pro to, aby v praxi zvládl diagnostiku, opravy a seřízení strojů a linek řízených pomocí programovatelných logických automatů (PLC) nebo s NC a CNC řízením a sestavování programů pro tyto systémy. Umí pracovat na elektrotechnických zařízeních v kontextu vyhl. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Umí navrhnout, sestavit a diagnostikovat samostatná pneumatická, elektropneumatická, hydraulická a elektrohydraulická zařízení, nebo ve spojení s programovatelnými logickými automaty. Má znalosti z oblasti senzoriky.
Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky získá absolvent maturitní vysvědčení a osvědčení o dosažení znalostí na úrovni seminářů Festo Didactic Úvod do pneumatiky PN111 a Úvod do elektropneumatiky PN281.

Žáci maturitního oboru 23-45.L/01 Mechanik seřizovač – mechatronik mají možnost se ve třetím ročníku vyučit v učebním oboru 23-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje. Tím získají elektrotechnické vzdělání a následně po proškolení a přezkoušení získají základní elektrotechnickou kvalifikaci podle zákona č.50/1978 Sb. §5.

Uplatnění

O studenty oboru je zájem ve strojírenských profesích a řídících funkcích zaměřených na seřizování a servis numericky řízených strojů a linek realizovaných na bázi elektropneumatických, elektrohydraulických komponentů, servopohonů a jejich příslušenství a techniky řízené prostřednictvím programovatelných automatů. Při stavbě, montáži a oživování, uvádění do provozu a závěrečných kontrolách, ošetřování, seřizování a údržbě elektrických strojů a přístrojů, diagnostice, v oblasti zkušební, regulační, revizní, servisní a montážní techniky, vyhledávání závad a příčin poruch, servisní péči, při projekčních, technologických a konstrukčních činnostech, v oblasti systémů měření a regulace, obchodně technických službách. Absolvent je během studia připravován i pro soukromé podnikání v této oblasti.

Stipendijní program

Žáci se zaměřením Mechanik seřizovač - Mechatronik mají možnost získat stipendium od společnosti Robert Bosch České Budějovice s.r.o.  Stipendium lze získat od 2. ročníku v částce až 1500 Kč, ve třetím a čtvrtém ročníku až 1700 Kč. Firma Robert Bosch s.r.o. rovněž garantuje pracovní místo pro absolventa po ukončení studia. Podmínkou je podepsání sponzorské smlouvy.

Možnosti dalšího studia

Absolvent studijního oboru bude připraven pro vysokoškolské studium příbuzných oborů či studium na vyšší odborné škole.

ŠVP Konstrukce a design vozidel

Kód oboru: 23 - 45 - M/01
Název oboru: Dopravní prostředky
Zaměření: Konstrukce a design vozidel
Délka studia: 4 roky
Podmínky přijetí: absolvování základní školy, zdravotní způsobilost uchazeče, předpoklady k řízení motorových vozidel
Způsob ukončení studia: maturitní zkouška
Výuka probíhá: Skuherského 3, České Budějovice
Učební plán

Popis oboru

Absolvent získá kompetence, které mu umožňují úspěšně vykonávat činnosti při vývoji a konstrukci motorových vozidel, dále při výkonu a řízení opravárenské činnosti v oblasti silničních vozidel, Je vybaven i znalostí informačního i personálního managementu a marketingu; to mu umožňuje uplatnit se v praxi ve vývojových, konstrukčních, opravárenských, výrobních a obchodních útvarech závodů nebo jako střední řídící článek menších a středních firem. Součástí studijního oboru je získání řidičského oprávnění skupiny "C" a profesního osvědčení. Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky získá absolvent maturitní vysvědčení.

Uplatnění

Po úspěšném ukončení studia mají absolventi předpoklady se uplatnit jako pracovníci:
- vývojových firem
- konstrukčních firem
- autoservisů a opravárenských firem,
- stanic technické kontroly,
- obchodních firem v oblasti prodeje silničních vozidel,
- výrobců silničních vozidel.

Možnost dalšího studia

Absolvent studijního oboru bude připraven pro vysokoškolské studium příbuzných oborů či pro studium na vyšší odborné škole.

ŠVP - Tiskař na polygrafických strojích

Kód oboru: 34 - 52 - L / 01
Délka přípravy: 4 roky
Studijníí obor je určen pro chlapce i dívky.
Podmínky přijetí: absolvování základní školy, zdravotní způsobilost uchazeče
Způsob ukončení studia: maturitní zkouška
Výuka probíhá: Senovážné náměstí 4, České Budějovice, Smluvní pracoviště

Popis oboru

Absolvent studijního oboru má kompletní znalosti o polygrafických materiálech, technologii tisku, tiskových strojích a zařízeních. Ovládá nejmodernější technologie a stanovuje optimální technologické postupy podle konkrétních výrobních podmínek, kvalifikovaně posuzuje kvalitu polygrafických výrobků a meziproduktů polygrafické výroby. Je schopen provádět cenové kalkulace a orientuje se v oblasti expedice a skladového hospodářství. Dále je připraven k vykonávání středních řídících funkcí a k samostatnému řízení malých pracovních týmů a malých provozů.

Uplatnění

Absolventi tohoto studijního oboru jsou připraveni uplatnit se ve všech firmách a institucích, které se zabývají výrobou tiskovin veškerými dostupnými tiskovými technikami. Mohou najít uplatnění v oblasti obsluhy nejmodernějších elektronicky řízených tiskových technologií, v reklamních agenturách a grafických studiích při definování nejvhodnější tiskové techniky pro daný druh grafického výrobku včetně odborného posouzení jeho kvality.Uplatnění najdou rovněž i v soukromém sektoru.

Možnost dalšího studia

Absolvent studijního oboru bude připraven pro vysokoškolské studium příbuzných oborů či studium na vyšší odborné škole.

ŠVP - Provoz a ekonomika dopravy

 Kód oboru: 37 - 41 – M / 01
Délka studia: 4 roky
Podmínky přijetí: absolvování základní školy, zdravotní způsobilost uchazeče, předpoklady k řízení motorových vozidel
Způsob ukončení studia: maturitní zkouška
Výuka probíhá: Lidická 31, České Budějovice
Učební plán

Popis oboru

Studijní obor je orientován na provozně ekonomické činnosti ve veřejné i neveřejné dopravě (silniční, železniční, vnitrozemské vodní a letecké dopravy, včetně dopravy kombinované). Důraz je kladen na organizaci silniční dopravy (včetně dopravy městské a příměstské) a na provoz vozidel, na přepravu a manipulaci se zbožím a jeho skladování. Studenti získají rozsáhlé znalosti z legislativy, která se týká nejen silniční dopravy, včetně všech administrativních činností. Informační a komunikační technologie jsou využívány v profilových odborných předmětech a předmětu praxe. Součástí studijního oboru je získání řidičského oprávnění skupiny "B" s možností rozšíření na skupinu "C". Škola využívá k výuce standardní softwarové vybavení a program EchoTrack, určený pro konstrukci a plánování provozu. Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky získá absolvent maturitní vysvědčení.

Uplatnění

Uplatnění absolventů je v oblasti technicko-hospodářských a administrativních funkcí provozu organizace, obchodně-ekonomických činnostech, informace, marketingu (např. dispečer osobní a nákladní dopravy, staniční dispečer MHD, vozový dispečer MHD, technik silniční dopravy, akviziční pracovník, referent dop. úřadu, obchodník přepravy, samostatný logistik,...). Při zabezpečení výuky škola spolupracuje s dopravními firmami jihočeského regionu, např. ČSAD JIHOTRANS, Dopravním podnikem města České Budějovice, ČSAD autobusy České Budějovice, České dráhy,.atd. Novým významným partnerem se stalo Jihočeské letiště České Budějovice a.s., kde mohou naši absolventi najít uplatnění (např. obsluha letištního terminálu a další handlingové služby).

Možnost dalšího studia

Absolvent studijního oboru bude připraven pro vysokoškolské studium příbuzných oborů či studium navazujícího oboru na Vyšší odborné škole.

ŠVP - Autotronik

Kód oboru: 39 - 41 - L / 01
Délka přípravy: 4 roky
Studijní obor je určen pro chlapce i dívky.
Podmínky přijetí: absolvování základní školy, zdravotní způsobilost a předpoklady k řízení motorových vozidel
Způsob ukončení studia: maturitní zkouška
Výuka probíhá: Skuherského 3, České Budějovice
Učební plán

Popis oboru

Studijní obor Autotronik je zaměřen na elektronické řídící systémy v motorových vozidlech. Od oboru Silniční doprava – diagnostika motorových vozidel se liší větší specializací, o něco větším podílem praxe a naopak menším podílem obecné strojírenské přípravy. Všeobecné složka vzdělávaní je u obou oborů koncipována stejně. V 1. a 2. ročníku je výuka zaměřena na ruční zpracování technických materiálů, spojování materiálů a součástí, základy strojního obrábění, základy elektromechanických prací včetně zapojování elektronických součástek v obvodech, měření elektrických veličin a na elektrické zařízení motorových vozidel. Ve 3. a 4. ročníku, kdy vyučování odborného výcviku bude probíhat ob týden ve školních dílnách a laboratořích, je praktická výuka zaměřena na montáž a demontáž částí motorových vozidel včetně oprav, diagnostiky a také používání diagnostických zařízení. V souvislosti se současným vývojem automobilismu je stále větší důraz kladen na rozvoj elektromobility, což se odráží i v koncepci výuky tohoto oboru (praxe, stáže, exkurze, přednášky). Součástí vzdělávacího programu je i absolvování výuky a výcviku za účelem získání řidičského oprávnění skupiny "C". Absolventi také získají profesní osvědčení.

Žáci získají elektrotechnické vzdělání a následně po proškolení a přezkoušení obdrží základní elektrotechnickou kvalifikaci podle zákona č.50/1978 Sb. §5.

Uplatnění

Studijní obor je určen pro přípravu vysoce kvalifikovaných odborníků pro údržbu, diagnostiku a opravy motorových vozidel. Absolventi tohoto oboru ovládají odbornou terminologii, dovedou řešit problémy spojené s provozem, diagnostikováním a prováděním oprav motorových vozidel hlavně v oblasti elektroniky.

Možnost dalšího studia

Po ukončení studia mohou absolventi pokračovat v dalším studiu jak na VŠ, tak v navazujícím vzdělávacím programu VOŠ Diagnostika a servis silničních vozidel, který naše škola vyučuje.

ŠVP - Management sportu a dopravy

 Kód oboru: 37 - 41 – M / 01
Délka studia: 4 roky
Podmínky přijetí: absolvování základní školy, zdravotní způsobilost uchazeče, předpoklady k řízení motorových vozidel
Způsob ukončení studia: maturitní zkouška
Výuka probíhá: Lidická 31, České Budějovice
Učební plán

Popis oboru

Studijní obor je orientován na problematiku managementu sportovního klubu, studenti získají rozsáhlé znalosti z oblasti dopravy a logistiky, včetně všech administrativních činností s tím spojených. Informační a komunikační technologie jsou využívány v profilových odborných předmětech a předmětu praxe. Součástí studijního oboru je získání řidičského oprávnění skupiny "B" s možností rozšíření na skupinu "C". Škola využívá k výuce standardní softwarové vybavení a program EchoTrack, určený pro konstrukci a plánování provozu. Během studia získají studenti znalosti s vedením sportovního klubu, legislativou spojenou se sportem, sponzoringem a pod. Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky získá absolvent maturitní vysvědčení.

Uplatnění

Uplatnění absolventů je v oblasti technicko-hospodářských a administrativních funkcí provozu sportovních organizací, obchodně-ekonomických činnostech, informace, marketingu. Při zabezpečení výuky škola spolupracuje se sportovními kluby (HC Motor České Budějovice, SK Dynamo České Budějovice, dopravními firmami jihočeského regionu, např. ČSAD JIHOTRANS, Dopravním podnikem města České Budějovice, ČSAD autobusy České Budějovice, České dráhy,.atd. Novým významným partnerem se stalo Jihočeské letiště České Budějovice a.s., kde mohou naši absolventi najít uplatnění (např. obsluha letištního terminálu a další handlingové služby).

Možnost dalšího studia

Absolvent studijního oboru bude připraven pro vysokoškolské studium příbuzných oborů či studium navazujícího oboru na Vyšší odborné škole.

ŠVP Diagnostika silničních vozidel

Kód oboru: 23 - 45 - M/01
Název oboru: Dopravní prostředky
Zaměření: Diagnostika motorových vozidel
Délka studia: 4 roky
Podmínky přijetí: absolvování základní školy, zdravotní způsobilost uchazeče, předpoklady k řízení motorových vozidel
Způsob ukončení studia: maturitní zkouška
Výuka probíhá: Skuherského 3, České Budějovice
Učební plán

Popis oboru

Studijní obor vychází z objektivně daných požadavků vyplývajících z důležitých změn v konstrukci, provozu a údržbě vozidel. Tyto skutečnosti vyvolávají nutnost zaměřit výuku na zvládnutí nových konstrukčních řešení a s tím souvisejících znalostí silničních vozidel a jejich diagnostikování. V souvislosti se současným vývojem automobilismu je stále větší důraz kladen na rozvoj elektromobility, což se odráží i v koncepci výuky tohoto oboru (praxe, stáže, exkurze, přednášky). Součástí studijního oboru je získání řidičského oprávnění skupiny "C" a profesního osvědčení. Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky získá absolvent maturitní vysvědčení.

Uplatnění

Uplatnění absolventů je v opravnách, servisech, dopravě, stanicích technické kontroly a měření emisí nebo v automobilovém průmyslu. Absolvent je během studia připravován pro řídící a organizační technickou činnost v autoopravnách i pro soukromé podnikání v této oblasti.

Možnost dalšího studia

Absolvent studijního oboru bude připraven pro vysokoškolské studium příbuzných oborů či studium na Vyšší odborné škole.