ŠVP - Provoz a ekonomika dopravy

 Kód oboru: 37 - 41 – M / 01
 Délka studia: 4 roky
Podmínky přijetí: absolvování základní školy, zdravotní způsobilost uchazeče, předpoklady k řízení motorových vozidel
Způsob ukončení studia: maturitní zkouška
Výuka probíhá: Lidická 31, České Budějovice
Učební plán

Popis oboru

Studijní obor je orientován na provozně ekonomické činnosti ve veřejné i neveřejné dopravě (silniční, železniční, vnitrozemské vodní a letecké dopravy, včetně dopravy kombinované). Důraz je kladen na organizaci silniční dopravy (včetně dopravy městské a příměstské) a na provoz vozidel, na přepravu a manipulaci se zbožím a jeho skladování. Studenti získají rozsáhlé znalosti z legislativy, která se týká nejen silniční dopravy, včetně všech administrativních činností. Informační a komunikační technologie jsou využívány v profilových odborných předmětech a předmětu praxe. Součástí studijního oboru je získání řidičského oprávnění skupiny "B" s možností rozšíření na skupinu "C". Škola využívá k výuce standardní softwarové vybavení a program SKELETON, určený pro konstrukci a plánování provozu. Tento program darovala škole firma FS Software Olomouc. Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky získá absolvent maturitní vysvědčení.

Uplatnění

Uplatnění absolventů je v oblasti technicko-hospodářských a administrativních funkcí provozu organizace, obchodně-ekonomických činnostech, informace, marketingu (např. dispečer osobní a nákladní dopravy, staniční dispečer MHD, vozový dispečer MHD, technik silniční dopravy, akviziční pracovník, referent dop. úřadu, obchodník přepravy, samostatný logistik,...). Při zabezpečení výuky škola spolupracuje s dopravními firmami jihočeského regionu, např. ČSAD JIHOTRANS, Dopravním podnikem města České Budějovice, ČSAD autobusy České Budějovice, České dráhy,.atd. Novým významným partnerem se stalo Jihočeské letiště České Budějovice a.s., kde mohou naši absolventi najít uplatnění (např. obsluha letištního terminálu a další handlingové služby).

Možnost dalšího studia

Absolvent studijního oboru bude připraven pro vysokoškolské studium příbuzných oborů či studium navazujícího oboru na Vyšší odborné škole.