Kód oboru: 26-45-N/07
Akreditace: MŠMT-12961/2013-212 ze dne 21.března 2013, doplněné dne 29.dubna 2013
Forma studia: denní a kombinovaná
Délka přípravy : 3 roky
Školné: 3000,- Kč za rok
Studijní obor je určen pro chlapce i dívky
Podmínky pro přijetí: úplné střední odborné vzdělání nebo úplné střední vzdělání
Přijímací zkoušky: nejsou
Způsob ukončení přípravy: absolutorium, diplomovaný specialista v oboru
Výuka probíhá: J. Š. Baara 2 a Skuherského 3, České Budějovice
Studijní plán denního studia
Studijní plán kombinovaného studia

Popis oboru

Student vzdělávacího programu Elektrotechnika – elektromechanické systémy má vědomosti a dovednosti, které mu umožňují úspěšně vykonávat činnosti, vyskytující se v oblasti elektrotechniky, senzoriky, automatizační techniky, programovatelných strojů a též v oblasti řízení výroby v elektrotechnice a mechatronice. Je vybaven i znalostí informačního i personálního managementu a marketingu; to mu umožňuje uplatnit se v praxi ve vývojových, projekčních, konstrukčních, výpočtových a výrobních útvarech závodů nebo jako střední řídicí článek menších a středních firem s počítačově integrovanými koncepty řízení. Získávají též elektrotechnické vzdělání, umožňující získat oprávnění k provádění úkonů dle vyhlášky č. 50. Je rovněž připraven řešit technologické projekty výroby, včetně manipulace s materiálem a robotizace. Dále se může uplatnit jako provozní a výrobní technik.

Oblasti vzdělávacího programu

Oblast jazykového vzdělávání

Jazykové vzdělávání pokračuje v rozvíjení komunikativních kompetencí studentů, učí je užívat jazyka jako prostředku dorozumívání a myšlení, sdělování a výměny informací z osobního a společenského života; rozšiřuje se a prohlubuje o rozvoj odborných jazykových znalostí v oblasti strojírenské výroby. Studenti si osvojí jazykové znalosti, potřebné pro komunikaci v technické oblasti a současně i pro orientaci v oblasti ekonomické a tak plní vedle všeobecně vzdělávací funkce i funkci odbornou. Jazykové vzdělávání směřuje ke komunikativním dovednostem (jazykový cíl), podporuje rozvoj kognitivních znalostí studentů, hlubší chápání zvoleného oboru studiem cizojazyčné odborné literatury (vzdělávací cíl) a rozšiřuje jejich celkový rozhled o multikulturní a sociokulturní poznatky, ovlivňuje rozvíjení jejich osobnosti a jejich začleňování do společenských struktur, napomáhá vytváření či ovlivňování postojů studentů - vzájemnému porozumění, toleranci a demokratickému občanství; posiluje získané návyky a myšlenkové postupy vedoucí k samostatné duševní práci a efektivnímu studiu cizích jazyků. Znalost cizího jazyka slouží ke zprostředkovanému poznání jiných kultur a jiného společenského života a vzbuzuje zájem o kulturu zemí studovaného jazyka a o setkávání a spolupráci s nositeli cizího jazyka.

Oblast ekonomického vzdělávání

V této oblasti je kladen důraz především na získávání znalostí z oblasti podnikové ekonomiky, marketingu a managementu a znalostí práva, potřebných pro úspěšnou řídicí práci na úrovni středního článku řízení podniku, popř. řízení vlastní firmy.

Oblast komunikace

V oblasti komunikace je cílem jednak osvojení základních znalostí a technik z oblasti psychologie a sociologie, využitelných především pro komunikaci s obchodními partnery, se zákazníky, pro řízení pracovního kolektivu a pro komunikaci s vrcholovým managementem firmy. Dalším cílem je osvojení technik grafické komunikace, tj. čtení a vytváření výkresů strojních součástí a celků, popř. další technické dokumentace. Nepominutelné jsou i dovednosti komunikace s prostředky výpočetní techniky a vytváření různých druhů dokumentů, získávání nejrůznějších informací a komunikace s obchodními partnery prostřednictvím této techniky. Při vzdělávání v této oblasti je věnována patřičná pozornost i rozvoji asertivity studentů.

Oblast odborných technických znalostí a dovedností

Studenti získají vědomosti a praktické dovednosti v oblasti elektrotechniky a elektromechaniky.

Oblast bezpečnosti práce a ochrany zdraví

Výchova k bezpečnosti práce a ochrany zdraví vychází z platných právních předpisů - zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Absolventi jsou seznámeni:

 • s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,
 • s protipožárními předpisy,
 • s technologickými postupy,
 • s používáním technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům,
 • se zásadami používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů.

Uplatnění

Studenti se mohou uplatnit ve strojírenských firmách jako:

 • samostatný elektronik
 • mechatronik,
 • energetik,
 • samostatný technik, výzkumný a vývojový pracovník,
 • samostatný technik zkušebních zařízení,
 • programátor PLC automatů.

Mohou se uplatnit i v nestrojírenských firmách, zejména v útvarech péče o strojní zařízení, jako pracovníci řízení výroby apod. Další uplatnění mohou nalézt v oblasti vzdělávání jako:

 • učitel praktického vyučování a odborné praxe vyšší odborné školy,
 • učitel praktického vyučování střední školy,
 • učitel odborného výcviku střední školy.

Obor je určen především absolventům technických maturitních oborů, mohou jej však studovat i absolventi ostatních maturitních oborů.

Možnost dalšího studia

Od školního roku 2014/2015 má naše škola akreditovaný nový obor VOŠ Elektrotechnika – elektromechanické systémy a to jak v denní, tak kombinované formě.

Student vzdělávacího programu má vědomosti a dovednosti, které mu umožňují úspěšně vykonávat činnosti, vyskytující se v oblasti elektrotechniky, senzoriky, automatizační techniky, programovatelných strojů a též v oblasti řízení výroby v elektrotechnice a mechatronice. Je vybaven i znalostí informačního i personálního managementu a marketingu; to mu umožňuje uplatnit se v praxi ve vývojových, projekčních, konstrukčních, výpočtových a výrobních útvarech závodů nebo jako střední řídicí článek menších a středních firem s počítačově integrovanými koncepty řízení. Získávají též elektrotechnické vzdělání, umožňující získat oprávnění k provádění úkonů dle vyhlášky č. 50. Je rovněž připraven řešit technologické projekty výroby, včetně manipulace s materiálem a robotizace. Dále se může uplatnit jako provozní a výrobní technik.

Bližší informace o oboru a učebním plánu

Od 1. 9. 2007 vyučujeme nově akreditovaný obor se stejným názvem a číslem 23-45-N/03

V této sekci najdete informace o studijních oborech VOŠ. Informace o prijímacích řízeních a podmínkách přijetí naleznete v sekci Přijímací zkoušky nebo Aktuality.

Kód oboru: 37-41-N/03
Akreditace: č.j. 1725/2011-24, doplněné 3305/2017, platnost do 31. 8. 2023
Forma studia: denní a kombinovaná
Délka přípravy: 3 roky
Školné: 3000,- Kč za rok
Studijní obor je určen pro chlapce i dívky.
Podmínky přijetí: úplné střední odborné vzdělání nebo úplné střední vzdělání
Přijímací zkoušky: Nejsou
Způsob ukončení studia: absolutorium, diplomovaný specialista v oboru
Výuka probíhá: Lidická 31, České Budějovice

Studijní plán denního studia
Studijní plán kombinovaného studia

Popis oboru

Studijní program vyššího odborného studia připravuje teoreticky a prakticky odborné pracovníky pro přepravní, zasilatelské a obchodní firmy. Prohlubuje dosažené vzdělání pro výkon konkrétních odborných činností ve firmách v České republice i v zemích Evropské unie. Studijní obor Provoz a ekonomika dopravy je orientován na nejnovější poznatky z oblasti provozu a ekonomiky ve všech odvětvích dopravy (silniční, železniční, lodní i letecká) a je zaměřen k získání znalostí a praktických dovedností v oblasti přepravního práva, celního práva, obchodních operací v dopravě, ekonomiky a financí dopravní firmy, ban­kovnictví, manažerského účetnictví, logistiky, informačních technologií, systémů řízení kvality, dále znalostmi marketingu a managementu potřebnými pro vykonávání řídících činností v dopravních firmách. Absolventi rovněž získají potřebné odborné jazykové vzdělání. Hlavní důraz je kladen na praktickou aplikaci získaných teoretických znalostí.

Při přípravě a realizaci vzdělávacího programu spolupracujeme s dopravními a výrobními podniky. např. ČSAD Jihotrans a.s., ČSAD autobusy České Budějovice a.s., Dopravní podnik města Českých Budějovic a.s., České dráhy a.s., PETSCHL – TRANSPORTE (ČESKO) s.r.o., PPL CZ s.r.o., NIKOTRANS a.s. České Budějovice, Comett Plus Tábor, Robert Bosch, spol. s r.o. České Budějovice, MOTOR JIKOV Group a.s. ČeskéBudějovice, Groz-Beckert Czech s.r.o., KERN-LIEBERS spol. s r.o. - s těmito podniky spolupracujeme i v současné době při zabezpečování výuky. Novým významným partnerem se stalo Jihočeské letiště České Budějovice a.s., kde mohou naši absolventi najít uplatnění (např. obsluha letištního terminálu a další handlingové služby).

Oblasti vzdělávacího programu

Oblast všeobecného vzdělání

Znalost německého a anglického jazyka na úrovni umožňující kontakt se zahraničními zákazníky, aplikace znalostí z oblasti psychologie osobnosti, znalost zásad interakce, komunikace, seznámení se zásadami týmové práce, znalosti potřebné pro vedení pracovního kolektivu, schopnost používat prostředky informační technologie při své práci, základní znalosti v oblasti finanční matematiky a statistických metod.

Oblast provozní přípravy

Získání vědomostí a dovedností z přepravního práva ve všech odvětvích dopravy, scho­pnost pracovat se všemi dokumenty, které s pravidly přepravy souvisejí, základní znalosti v oblasti celního práva a schopnost je aplikovat v praxi, seznámení se základními postupy logistických způsobů řešení dopravních a obchodních případů, základy vyhodnocování systému řízení kvality v podniku. Absolventi získají i nezbytný základ pro další sebevzdělávání, včetně studia v rámci celoživotního vzdělávání.

Oblast ekonomického vzdělání

Seznámení se základními principy manažerské práce, se zásadami plánování a organizování, s podstatou marketingové práce, získání vědomostí a dovedností, s moderními odbornými ekonomickými poznatky, schopnost aplikace ekonomické teorie a metod do podnikatelských a řídících rozhodnutí, znalost daňových předpisů, seznámení s principy finančního a manažerského účetnictví

Souvislá odborná praxe

Umožňuje studentům aplikovat získané vědomosti a dovednostiv konkrétních přepravních, zasilatelských a obchodních firmách.

Uplatnění

Profil absolventa je dotvářen školou podle potřeb a požadavků praxe s cílem zajistit maximální uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Po úspěšném ukončení studia mohou najít absolventi uplatnění jako pracovníci: firemní logistiky, prodeje, nákupu, expedice, odbytu, zasilatelství (spedice), managementu. Po absolvování studia (popř. po absolvování příslušné praxe) je absolvent schopen vykonávat ve firmách tyto funkce: vedoucí skladového hospodářství, vedoucí MTZ, vedoucí distribučních skladů, vedoucí logistických útvarů, provozní mistr (se zaměřením na organizaci práce) dopravní mistr (se zaměřením na obchod, jednání se zákazníkem), zasilatel, speditér, technik divize, obchodní referent, vedoucí dopravních kolon a provozoven, manažer marketingu, obchodní manažer, manažer divize i celé dopravní firmy. Vzhledem ke své jazykové průpravě mohou nalézt uplatnění i u firem v zahraničí.

Možnost dalšího studia

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, ekonomická fakulta na základě smlouvy s naší školou uznává studentům přihlášeným do bakalářského studijního programu Obchodní podnikání některé předměty (v současné době je uznáváno celkem 16 předmětů) a na základě této možnosti mají studenti zkrácené studium bakalářského oboru.

Kód oboru: 23-41-N/06
Akreditace: č.j. 1727/2011-24, doplněné 3307/2017, platnost do 31. 8. 2023
Forma studia: denní a kombinovaná
Délka přípravy : 3 roky
Školné: 3000,- Kč za rok
Studijní obor je určen pro chlapce i dívky
Podmínky pro přijetí: úplné střední odborné vzdělání nebo úplné střední vzdělání
Přijímací zkoušky: nejsou
Způsob ukončení přípravy: absolutorium, diplomovaný specialista v oboru
Výuka probíhá: J. Š. Baara 2 a Skuherského 3, České Budějovice
Studijní plán denního studia
Studijní plán kombinovaného studia

Popis oboru

Vzdělávací program Strojírenská výroba vychází z reálných potřeb znalostí a dovedností studentů vyšších odborných škol při jejich uplatňování na trhu práce v regionu. Připravuje studenty k tvůrčí technické práci ve strojírenských podnicích: v oblasti řízení, v projektování, konstruování strojních součástí a celků, přípravků a nástrojů apod., popř. v určování technologických postupů výroby a montáže a práci na technologických projektech. Po nezbytném, relativně nedlouhém zapracování se studenti mohou adaptovat i pro uplatnění v příbuzných oborech.

Oblasti vzdělávacího programu

Oblast jazykového vzdělávání

Jazykové vzdělávání pokračuje v rozvíjení komunikativních kompetencí studentů, učí je užívat jazyka jako prostředku dorozumívání a myšlení, sdělování a výměny informací z osobního a společenského života; rozšiřuje se a prohlubuje o rozvoj odborných jazykových znalostí v oblasti strojírenské výroby. Studenti si osvojí jazykové znalosti, potřebné pro komunikaci v technické oblasti a současně i pro orientaci v oblasti ekonomické a tak plní vedle všeobecně vzdělávací funkce i funkci odbornou. Jazykové vzdělávání směřuje ke komunikativním dovednostem (jazykový cíl), podporuje rozvoj kognitivních znalostí studentů, hlubší chápání zvoleného oboru studiem cizojazyčné odborné literatury (vzdělávací cíl) a rozšiřuje jejich celkový rozhled o multikulturní a sociokulturní poznatky, ovlivňuje rozvíjení jejich osobnosti a jejich začleňování do společenských struktur, napomáhá vytváření či ovlivňování postojů studentů - vzájemnému porozumění, toleranci a demokratickému občanství; posiluje získané návyky a myšlenkové postupy vedoucí k samostatné duševní práci a efektivnímu studiu cizích jazyků. Znalost cizího jazyka slouží ke zprostředkovanému poznání jiných kultur a jiného společenského života a vzbuzuje zájem o kulturu zemí studovaného jazyka a o setkávání a spolupráci s nositeli cizího jazyka.

Oblast ekonomického vzdělávání

V této oblasti je kladen důraz především na získávání znalostí z oblasti podnikové ekonomiky, marketingu a managementu a znalostí práva, potřebných pro úspěšnou řídicí práci na úrovni středního článku řízení podniku, popř. řízení vlastní firmy.

Oblast komunikace

V oblasti komunikace je cílem jednak osvojení základních znalostí a technik z oblasti psychologie a sociologie, využitelných především pro komunikaci s obchodními partnery, se zákazníky, pro řízení pracovního kolektivu a pro komunikaci s vrcholovým managementem firmy. Dalším cílem je osvojení technik grafické komunikace, tj. čtení a vytváření výkresů strojních součástí a celků, popř. další technické dokumentace. Nepominutelné jsou i dovednosti komunikace s prostředky výpočetní techniky a vytváření různých druhů dokumentů, získávání nejrůznějších informací a komunikace s obchodními partnery prostřednictvím této techniky. Při vzdělávání v této oblasti je věnována patřičná pozornost i rozvoji asertivity studentů.

Oblast odborných technických znalostí a dovedností

Studenti získají vědomosti a praktické dovednosti v oblasti strojírenské výroby. Poznají druhy technických materiálů, jejich zpracování a použití, seznámí se s konstrukčními výpočty a s navrhováním strojních součástí a celků, s jednotlivými technologiemi strojírenské výroby, potřebným strojním zařízením, nářadím, nástroji a pomůckami. Studenti získají i nezbytný základ pro další sebevzdělávání, včetně studia v rámci celoživotního vzdělávání.Odborné technické vědomosti a dovednosti mohou být zčásti směrovány k posílení kompetencí, směřujících buď do oblasti konstrukce, nebo do oblasti technologie. Děje se tak zařazením volitelných vyučovacích předmětů (využitím disponibilních hodin v rámci učebního plánu), resp. navýšením počtu hodin vybraných stávajících vyučovacích předmětů (opět v rámci využití disponibilních hodin).

Oblast bezpečnosti práce a ochrany zdraví

Výchova k bezpečnosti práce a ochrany zdraví vychází z platných právních předpisů - zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Absolventi jsou seznámeni:

 • s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,
 • s protipožárními předpisy,
 • s technologickými postupy,
 • s používáním technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům,
 • se zásadami používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů.

Uplatnění

Absolventi se mohou uplatnit ve strojírenských firmách jako konstruktéři, projektanti, technologové, technici v útvarech péče o strojní zařízení a útvarech řízení jakosti, jako pracovníci řízení výroby na různých stupních apod. Mohou se uplatnit i v nestrojírenských firmách, zejména v útvarech péče o strojní zařízení, jako pracovníci řízení výroby apod.

Možnost dalšího studia

Zřízení konzultačního střediska ZČU na naší škole - Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta Strojní zřídí na naší škole od školního roku 2006/2007 konzultační středisko pro kombinovanou formu bakalářského studia studijního programu Strojní inženýrství a magisterského studia studijního programu Strojní inženýrství (studijní obory: Stavba výrobních strojů a zařízení a Dopravní a manipulační technika). Další informace zde. V jednání se ZCU – FAKULTOU STROJNÍ je prostupnost studijních programů VOŠ – oborů Diagnostika a servis silničních vozidel a Strojírenská výroba s odborně zaměřenými studijními programy na Fakultě Strojní ZCU v Plzni.