Podnikání – ŠVP Dopravní provoz

Kód oboru: 64-41-L/51
Název oboru: Podnikání 
Název školního vzdělávacího programu: Dopravní provoz 
Forma studia: denní 
Délka studia: 2 roky 
Podmínky přijetí: přijímací zkouška M a Čj, pro absolventy tříletých oborů středního vzdělání s výučním listem, studium je určeno pro chlapce i dívky 
Způsob ukončení studia: maturitní zkouška, která se skládá ze společné a profilové části 
Výuka probíhá: Lidická 31, České Budějovice

Učební plán

Popis celkového pojetí vzdělání v oboru

Nástavbové studium oboru podnikání je určeno pro absolventy tříletých oborů vzdělání s výučním listem a je jednou z forem vzdělávání dospělých. Jeho cílem je rozvinout teoretické i praktické znalosti a dovednosti žáků, které získali v konkrétních učebních oborech a zvýšit jejich odbornou kvalifikaci na úroveň středního vzdělání s maturitní zkouškou. Požadavky na odborné vzdělávání a způsobilosti absolventů vycházejí z požadavků trhu práce na výkon středních technicko-hospodářských nebo manažerských funkcí a z potřeb týkajících se řízení malých a středních podniků, včetně řízení vlastní firmy. Odborné vzdělávání je realizováno v teoretickém vyučování v předmětech – ekonomika, účetnictví a daně, management a marketing, právo, písemná a elektronická komunikace, doprava a přeprava, logistika a obslužné systémy. Do oblasti praktické výuky je zařazena učební praxe v 2.ročníku v rozsahu 2 hodiny týdně, která je zaměřena na prověření získaných teoretických poznatků, porozumění podstatě a principům podnikání a získání kompetencí k podnikatelských aktivitám. Dále žáci absolvují koncem 1.ročníku povinnou 2 týdenní odbornou praxi v níž využijí znalosti z teoretického vyučování a zároveň získají praktické zkušenosti z podnikatelské činnosti.

Uplatnění absolventa

Absolvent je připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní, administrativní, provozně-dopravní, dopravně-technologické, logistické činnosti. Získané znalosti a dovednosti uplatní při řízení vlastní nejen dopravní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru. Žák je zároveň připraven zastávat pracovní pozici na úrovni nižšího a středního managementu.

Možnosti dalšího studia

Vysokoškolské studium příbuzných, především ekonomických a dopravních oborů a studium na Vyšší odborné škole.

Provozní technika (23-43-L/51)

 • studium určené pro absolventy strojírenských učebních oborů
 • dálková forma studia – žádné přijímací zkoušky
 • přihlášky podávejte do konce března 2006 na studijní oddělení v budově Skuherského 3
 • aktuální počty přijímaných studentů a termíny odevzdání přihlášek najdete v sekci Přijímací zkoušky

Učební plán

Kód oboru: 64-41-L/51
Název oboru: Podnikání
Forma studia: dálková
Délka studia: 3 roky
Podmínky přijetí: pro absolventy tříletých oborů středního vzdělání s výučním listem, přijímací zkouška se nekoná
Způsob ukončení studia: maturitní zkouška, která se skládá ze společné a profilové části
Výuka probíhá: Lidická 31, České Budějovice

Popis celkového pojetí vzdělání v oboru

Nástavbové studium oboru podnikání je určeno pro absolventy tříletých oborů vzdělání s výučním listem a je jednou z forem vzdělávání dospělých. Jeho cílem je rozvinout teoretické i praktické znalosti a dovednosti žáků, které získali v konkrétních učebních oborech a zvýšit jejich odbornou kvalifikaci na úroveň středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Požadavky na odborné vzdělávání a způsobilosti absolventů vycházejí z požadavků trhu práce na výkon středních technicko-hospodářských nebo manažerských funkcí a z potřeb týkajících se řízení malých a středních podniků, včetně řízení vlastní firmy. Odborné vzdělávání je realizováno v teoretickém vyučování v předmětech – ekonomika, účetnictví a daně, management a marketing, právo, písemná a elektronická komunikace.

Žáci tak v průběhu studia získají odborné vědomosti, dovednosti a postoje splňující kvalifikační požadavky potřebné pro výkon pracovních činnosti konkrétního povolání. Kromě toho získají i vědomosti, dovednosti postoje a hodnoty, které jsou důležité pro osobní rozvoj jedince a jeho aktivní zapojení do společnosti a pracovní uplatnění.

Uplatnění absolventa

Absolvent je připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti uplatní při řízení vlastní firmy, především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházejícím konkrétním učebním oboru. Zároveň je připraven zastávat pracovní pozici v zaměstnaneckém poměru na úrovni nižšího a středního managementu. Profil absolventa je školou dotvářen podle potřeb a požadavků praxe s cílem zajistit maximální uplatnitelnost absolventů na trhu práce.

Možnosti dalšího studia

Vysokoškolské studium příbuzných, především ekonomických oborů a studium na Vyšší odborné škole.

Provozní technika (23-43-L/51)

 • studium určené pro absolventy strojírenských učebních oborů probíhá denní formou
 • přijímací zkouška M a Čj
 • přihlášky podávejte na studijní oddělení v budově Skuherského 3, České Budějovice
 • aktuální počty přijímaných studentů a termíny odevzdání přihlášek najdete v sekci Přijímací zkoušky

Učební plán

Informace o oboru

Absolvent získá kompetence, které mu umožňují úspěšně vykonávat činnosti, které se vyskytují při výkonu a řízení  v oblasti strojírenství. Je vybaven i znalostí informačního i personálního managementu a marketingu; to mu umožňuje uplatnit se v praxi v opravárenských, výrobních a obchodních útvarech závodů nebo jako střední řídící článek menších a středních firem.

Koncepce vzdělávacího programu umožňuje rychlé uplatnění absolventů ve strojírenských firmách, popř. i ve funkcích technického charakteru v jiných než strojírenských firmách a institucích.

Možnosti uplatnění absolventa

Po úspěšném ukončení studia mají absolventi předpoklady se uplatnit jako pracovníci na typových pozicích:

 • strojírenský technik – mistr,
 • strojírenský technik – dispečer,
 • strojírenský technik – technolog,
 • strojírenský technik technické kontroly,
 • zkušební technik;
 • servisní technik,
 • technolog programátor.

 

Podnikání - ŠVP Podnikání

Kód oboru: 64-41-L/51
Název oboru: Podnikání
Forma studia: denní
Délka studia: 2 roky
Podmínky přijetí: přijímací zkouška M a Čj, pro absolventy tříletých oborů středního vzdělání s výučním listem, studium je určeno pro chlapce i dívky
Způsob ukončení studia: maturitní zkouška, která se skládá ze společné a profilové části
Výuka probíhá: Lidická 31, České Budějovice

Popis celkového pojetí vzdělání v oboru

Nástavbové studium oboru podnikání je určeno pro absolventy tříletých oborů vzdělání s výučním listem a je jednou z forem vzdělávání dospělých. Jeho cílem je rozvinout teoretické i praktické znalosti a dovednosti žáků, které získali v konkrétních učebních oborech a zvýšit jejich odbornou kvalifikaci na úroveň středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Požadavky na odborné vzdělávání a způsobilosti absolventů vycházejí z požadavků trhu práce na výkon středních technicko-hospodářských nebo manažerských funkcí a z potřeb týkajících se řízení malých a středních podniků, včetně řízení vlastní firmy. Odborné vzdělávání je realizováno v teoretickém vyučování v předmětech – ekonomika, účetnictví a daně, management a marketing, právo, písemná a elektronická komunikace. Do oblasti praktické výuky je zařazena učební praxe v 1.ročníku v rozsahu 2 hodiny týdně, která je zaměřena na prověření získaných teoretických poznatků, porozumění podstatě a principům podnikání a získání kompetencí k podnikatelských aktivitám. Dále žáci absolvují koncem 1.ročníku povinnou 2 týdenní odbornou praxi v níž využijí znalosti z teoretického vyučování a zároveň získají praktické zkušenosti z podnikatelské činnosti.

Žáci tak v průběhu studia získají odborné vědomosti, dovednosti a postoje splňující kvalifikační požadavky potřebné pro výkon pracovních činnosti konkrétního povolání. Kromě toho získají i vědomosti, dovednosti postoje a hodnoty, které jsou důležité pro osobní rozvoj jedince a jeho aktivní zapojení do společnosti a pracovní uplatnění. Ve výuce se neváží na pouze na konkrétní vyučovací předměty, ale jsou rozvíjeny prostřednictvím všeobecného vzdělávání, v teoretickém i praktickém vyučování, ale i prostřednictvím různých dalších aktivit doplňujících výuku, kterých se žáci sami účastní.

Uplatnění absolventa

Absolvent je připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti uplatní při řízení vlastní firmy, především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházejícím konkrétním učebním oboru. Zároveň je připraven zastávat pracovní pozici v zaměstnaneckém poměru na úrovni nižšího a středního managementu. Profil absolventa je školou dotvářen podle potřeb a požadavků praxe s cílem zajistit maximální uplatnitelnost absolventů na trhu práce.

Možnosti dalšího studia

Vysokoškolské studium příbuzných, především ekonomických oborů a studium na Vyšší odborné škole.

 

ŠVP - Autotronik

Kód oboru: 39 - 41 - L / 51
Délka přípravy: 2 roky
Studijní obor je vhodný pro absolventy elektro-oborů a oboru automechanik
Podmínky přijetí: přijímací zkouška M a Čj
Způsob ukončení studia: maturitní zkouška
Výuka probíhá: Skuherského 3, České Budějovice

Učební plán

Informace o oboru

Absolvent získá kompetence, které mu umožňují úspěšně vykonávat činnosti, které se vyskytují při výkonu a řízení opravárenské činnosti v oblasti silničních vozidel. Je vybaven i znalostí informačního i personálního managementu a marketingu; to mu umožňuje uplatnit se v praxi v opravárenských, výrobních a obchodních útvarech závodů nebo jako střední řídící článek menších a středních firem.

Koncepce vzdělávacího programu umožňuje rychlé uplatnění absolventů v opravárenských firmách, popř. i ve funkcích technického charakteru (např. v útvarech oprav a řízení provozu silničních vozidel) v jiných než opravárenských firmách a institucích.

Možnosti uplatnění absolventa

Po úspěšném ukončení studia mají absolventi předpoklady se uplatnit jako pracovníci::

 • v autoservisech a opravárenských firmách,
 • ve stanicích technické kontroly,
 • u obchodních firem v oblasti prodeje silničních vozidel,
 • u výrobců silničních vozidel.

Po absolvování vzdělávání je absolvent schopen vykonávat práci ve firmách jako:

 • samostatný technik silniční dopravy,
 • technik silniční dopravy,
 • samostatný zkušební technik,
 • technik údržby,
 • revizní technik,
 • přijímací technik
 • technik a zkušební technik autoservisu,
 • manažer provoz.