Podnikání – ŠVP Dopravní provoz

Kód oboru: 64-41-L/51
Název oboru: Podnikání 
Název školního vzdělávacího programu: Dopravní provoz 
Forma studia: denní 
Délka studia: 2 roky 
Podmínky přijetí: přijímací zkouška M a Čj, pro absolventy tříletých oborů středního vzdělání s výučním listem, studium je určeno pro chlapce i dívky 
Způsob ukončení studia: maturitní zkouška, která se skládá ze společné a profilové části 
Výuka probíhá: Lidická 31, České Budějovice

Učební plán

Popis celkového pojetí vzdělání v oboru

Nástavbové studium oboru podnikání je určeno pro absolventy tříletých oborů vzdělání s výučním listem a je jednou z forem vzdělávání dospělých. Jeho cílem je rozvinout teoretické i praktické znalosti a dovednosti žáků, které získali v konkrétních učebních oborech a zvýšit jejich odbornou kvalifikaci na úroveň středního vzdělání s maturitní zkouškou. Požadavky na odborné vzdělávání a způsobilosti absolventů vycházejí z požadavků trhu práce na výkon středních technicko-hospodářských nebo manažerských funkcí a z potřeb týkajících se řízení malých a středních podniků, včetně řízení vlastní firmy. Odborné vzdělávání je realizováno v teoretickém vyučování v předmětech – ekonomika, účetnictví a daně, management a marketing, právo, písemná a elektronická komunikace, doprava a přeprava, logistika a obslužné systémy. Do oblasti praktické výuky je zařazena učební praxe v 2.ročníku v rozsahu 2 hodiny týdně, která je zaměřena na prověření získaných teoretických poznatků, porozumění podstatě a principům podnikání a získání kompetencí k podnikatelských aktivitám. Dále žáci absolvují koncem 1.ročníku povinnou 2 týdenní odbornou praxi v níž využijí znalosti z teoretického vyučování a zároveň získají praktické zkušenosti z podnikatelské činnosti.

Uplatnění absolventa

Absolvent je připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní, administrativní, provozně-dopravní, dopravně-technologické, logistické činnosti. Získané znalosti a dovednosti uplatní při řízení vlastní nejen dopravní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru. Žák je zároveň připraven zastávat pracovní pozici na úrovni nižšího a středního managementu.

Možnosti dalšího studia

Vysokoškolské studium příbuzných, především ekonomických a dopravních oborů a studium na Vyšší odborné škole.