Virtuální prohlídka budovy - klepněte a projděte se

Fotogalerie

Vyučované obory SOU - klepněte pro podrobnosti o oborech

Prodavač, ŠVP - Prodavač(ka) pro motorová vozidla, 66 - 51 - H / 01

a prodavac

Žáci mají možnost získat řidičské oprávnění skupiny "B" v naší autoškole za výhodných cenových podmínek. Odborný výcvik provádějí naši žáci u firem po celém jihočeském kraji podle místa bydliště. Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek získá absolvent výuční list pro výkon povolání prodavač se zaměřením pro motorová vozidla.

Uplatnění: Uplatnění je v prodejnách vozidel nových i ojetých, v prodeji skupin, podskupin, dílů a příslušenství, jakož i ve všech opravárenských organizacích a servisech.

 

 

Autolakýrník, ŠVP – Autolakýrník, 23 - 61 - H / 01

a lakyrnik 

Žáci získají řidičské oprávnění skupiny "B" a vzhledem k podpoře tohoto oboru také stipendium. 

Uplatnění: Uplatnění absolventa je v opravnách, servisech, v automobilovém průmyslu a písmomalířských a dekoratérských službách. Vzhledem k používání nové technologie přípravy povrchu i nových, zdraví neškodných materiálů, se jedná o perspektivní obor.

Vyučované obory SPŠ - klepněte pro podrobnosti o oborech

Provoz a ekonomika dopravy, ŠVP - Provoz a ekonomika dopravy, 37 - 41 – M / 01

dp1

Příprava ve čtyřletém studijním oboru je zaměřena na ekonomiku a provoz dopravy s možností uplatnění nejen v dopravě, logistice a marketingu.

V průběhu studia je absolvent seznámen s problematikou dopravy a přepravy je zaměřen na znalosti jednotlivých druhů doprav, manipulaci s přepravovaným zbožím a materiálem, znalost problematiky logistiky, mezinárodních dohod a úmluv při přepravách.

Studium ekonomiky vytváří u absolventů předpoklady pro úspěšné zvládání středních technickohospodářských funkcí včetně živnostenského podnikání.

Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B. Studium provozu a ekonomiky dopravy umožňuje vykonávat řídící funkce nejen v automobilních, dopravních nebo zasílatelských firmách, či ve firmách zabývajících se prodejem a opravami. Uplatnění mohou nalézt i ve státní správě (Policie ČR, Celní správa), či v samostatném podnikání. Absolventi jsou připraveni pro studium na vysokých školách ekonomických a dopravních oborů

 

Provoz a ekonomika dopravy - VÝROBNÍ LOGISTIK, ŠVP - Provoz a ekonomika dopravy, 37 - 41 – M / 01

dp2

Příprava ve čtyřletém studijním oboru je zaměřena na možné uplatnění absolventa v rámci logistických pracovišť nejen dopravních a spedičních firem, ale i průmyslových podniků a sféry služeb v následujících funkcích: technickohospodářský pracovník všech oblastí logistiky, v závodové logistice a logistice zahraničních firem, administrativní pracovník v oblasti logistiky, obchodně-ekonomický pracovník v oblasti nákupu a zásobování, samostatný technik pro dopravu, přepravu a skladování materiálu, specialista v rámci logistických projektů

Studium ekonomiky vytváří u absolventů rovněž předpoklady pro ekonomické posouzení a optimalizaci logistických činností a úspěšné zvládání živnostenského podnikání.

Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B. Studium oboru umožňuje vykonávat řídící funkce na středním stupni nejen ve velkých výrobních, automobilních, dopravních nebo zasílatelských firmách, či v malých firmách zabývajících se výrobou, obchodní činností, prodejem či opravami. Absolventi jsou připraveni pro studium na vysokých školách ekonomických, logistických a dopravních oborů.


Vyučované obory nástavbového studia - klepněte pro podrobnosti o oborech

Podnikání - dvouleté denní nástavbové studium,  ŠVP Podnikání, 64-41-L/51

Podnikání - dvouleté denní nástavbové studium, ŠVP - Dopravní provoz (pro mezinárodní dálkovou dopravu a veřejnou osobní linkovou dopravu), 64 - 41 - L / 51

podnikani

Požadavky na odborné vzdělávání a způsobilosti absolventů vycházejí z požadavků trhu práce na výkon středních technicko-hospodářských nebo manažerských funkcí a z potřeb týkajících se řízení malých a středních podniků, včetně řízení vlastní firmy. Odborné vzdělávání je realizováno v teoretickém vyučování v předmětech – ekonomika, účetnictví a daně, management a marketing, právo, písemná a elektronická komunikace. Do oblasti praktické výuky je zařazena učební praxe v 1. ročníku v rozsahu 2 hodiny týdně, která je zaměřena na prověření získaných teoretických poznatků, porozumění podstatě a principům podnikání a získání kompetencí k podnikatelským aktivitám. Dále žáci absolvují koncem 1. ročníku povinnou 2 týdenní odbornou praxi, v níž využijí znalosti z teoretického vyučování a zároveň získají praktické zkušenosti z podnikatelské činnosti.

 

Podnikání - tříleté nástavbové studium, 64-41-L/51

provoz eko 

Požadavky na odborné vzdělávání a způsobilosti absolventů vycházejí z požadavků trhu práce na výkon středních technicko-hospodářských nebo manažerských funkcí a z potřeb týkajících se řízení malých a středních podniků, včetně řízení vlastní firmy. Odborné vzdělávání je realizováno v teoretickém vyučování v předmětech – ekonomika, účetnictví a daně, management a marketing, právo, písemná a elektronická komunikace.

Žáci tak v průběhu studia získají odborné vědomosti, dovednosti a postoje splňující kvalifikační požadavky potřebné pro výkon pracovních činnosti konkrétního povolání. Kromě toho získají i vědomosti, dovednosti postoje a hodnoty, které jsou důležité pro osobní rozvoj jedince a jeho aktivní zapojení do společnosti a pracovní uplatnění.

Vyučované obory VOŠ - klepněte pro podrobnosti o oborech

Provoz a ekonomika dopravy, 37-41-N/03

provoz

Absolvent má vědomosti a dovednosti, které mu umožňují úspěšně vykonávat dopravní, přepravní a ekonomické činnosti v různých oblastech pracovního trhu. Je vybaven jazykovými znalostmi (anglický a německý jazyk), znalostmi dopravního, přepravního, logistického, ekonomického, právního, statistického, matematického, informačního charakteru i personálního managementu a marketingu, psychologie a systémů řízení kvality; to mu umožňuje uplatnit se v praxi v ekonomických, dopravně-provozních, logistických a zasilatelských sekcích podniků jako střední řídící článek menších a středních firem.

Koncepce vzdělávacího programu umožňuje relativně rychlé uplatnění absolventů v dopravních, logistických, přepravních, ekonomických i zasilatelských firmách a provozech s různým zaměřením, (např. referent správy integrovaného dopravního systému apod.) a na úřadech státní správy a samosprávy.