Přijímací zkoušky pro čtyřleté studijní obory:

Počty přijímaných žáků pro jednotlivé studijní a učební obory (PDF)

Časový rozvrh konání písemných testů jednotné přijímací zkoušky (MŠMT, PDF)

Přijímací zkoušky zájemců hlásících se na maturitní obory se konají

Obory 1. termín
2. termín Náhradní 1. termín Náhradní 2. termín
pro ZŠ 14. 4. 2020 15. 4. 2020 13. 5. 2020 14. 5. 2020
pro nástavby 14. 4. 2020 15. 4. 2020 13. 5. 2020 14. 5. 2020
pro dálkové studium 14. 4. 2020 15. 4. 2020 13. 5. 2020 14. 5. 2020
VOŠ bude upřesněno bude upřesněno

 

od 8:00 v budově školy ve Skuherského ulici

 

Termín pro odevzdání přihlášky na SŠ a nástavbová studia je do 1. 3. 2020.

Termín pro odevzdání přihlášky na dálkové nástavbové studium je do 1. 3. 2020.

Přihlášky musí být potvrzené lékařem a školou kde nyní uchazeč studuje.

Přihlášky žáků prvních ročníků k ubytování na domově mládeže je nutné odevzdat do 20. 5. 2020

Kritéria pro přijetí

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení (PDF)

Dle zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, §60 odst.3, §83 odst. 3, §94 odst. 3, dle vyhlášky MŠMT č.353/2016 Sb., v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímání ke vzdělávání ve středních školách a dle vyhlášky MŠMT č.10/2005 Sb., v platném znění, o vyšším odborném vzdělávání §2 odst. 6 a 7, se pro školní rok 2019 - 2020 přijímací řízení koná bez přijímacích zkoušek pro učební obory a obory VOŠ. U studijních a učebních oborů s maturitou jsou přijímací zkoušky povinné pro absolventy ZŠ a pro zájemce o nástavbové studium. Budou přijati uchazeči s ukončeným základním vzděláním podle pořadí sestaveného na základě jejich výsledků z přijímacího řízení a studia na ZŠ.

Úprava podmínek přijímacího řízení Dle zákona č 561/2004 – školský zákon – v platném znění

  1. U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky. Uchazečům bude, dle doporučení, navýšen časový limit zkoušky.

  2. Uchazeči, na které se vztahuje § 20 odst. 4 (cizinci nebo občané České republiky, kteří se vzdělávají v zahraničí), nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, bude ověřena rozhovorem. U uchazečů, kteří nebudou konat jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona a prokáží rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, vytvoří ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky ve spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání jejich pořadí podle § 14 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 244/2018 Sb. Hodnocení těchto uchazečů je tvořeno na základě redukovaného hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury jednotné zkoušky a těch částí školní přijímací zkoušky, které ověřují znalost českého jazyka. Uchazeči jsou pak zařazeni do výsledného pořadí všech uchazečů na místo shodné s pořadím v rámci redukovaného hodnocení všech uchazečů. (Dle informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-37438/2018-1)

Úprava podmínek (PDF)

Přijímací zkoušky nanečisto

Přijímací zkoušky nanečisto se konají ve školním roce 2019 – 2020 takto:

3. 2. 2020 7:45 registrace do 24. 1. 2020 12:00 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
2. 3. 2020 7:45 registrace do 21. 2. 2020 12:00 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Podmínkou účasti je registrace na uvedený e-mail do určeného termínu. Nejzazší termín registrace nutno dodržet. Na později zaslané žádosti o zaregistrování nebude brán zřetel.

Povolené pomůcky – psací a rýsovací potřeby.

Zkoušky se konají v budově školy ve Skuherského ulici 3, České Budějovice

Zkoušky se konají v budově školy ve Skuherského ulici 3, České Budějovice

 

Vzory tiskopisů přihlášek

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává od 22. 11. 2016 aktualizované tiskopisy přihlášek s upraveným údajem „IZO školy“ na druhé straně tiskopisu. Již zveřejněné tiskopisy přihlášek pro školní rok 2016/2017, které na straně druhé obsahují údaj „RED IZO školy“, zůstávají v platnosti. Vyplňování údaje „IZO školy“ je pro uchazeče snazší, protože identifikátor „IZO školy“ vyplní uchazeč podle ročníkového vysvědčení, ze kterého pořizuje opis na přihlášku, kde je identifikátor uveden v záhlaví vysvědčení. Podklady k vyplnění identifikátoru „RED IZO“ obdrží uchazeči od školy, ve které žák ukončil povinnou školní docházku a která potvrzuje údaje z vysvědčení.