Přijímací zkoušky pro čtyřleté studijní obory:

Termín podání přihlášky do 1. kola přijímacího řízení je 1. 3. 2021

Protože ve všech oborech vzdělání ukončených maturitní zkouškou je počet přihlášených uchazečů menší nebo roven počtu přijímaných,

rozhodl ředitel školy o nekonání školní přijímací zkoušky

dle opatření MŠMT č.j. MSMT 43073/2020-3 ze dne 5. 1. 2021.  

Počty přijímaných žáků pro jednotlivé studijní a učební obory (PDF)

 

Na základě rozhodnutí MŠMT ze dne 15. 3. 2021 k přijímacímu řízení na SŠ

škola oficiálně zveřejní výsledky přijímacího řízení dne 19. 5. 2021.

Druhé kolo PŘ pak bude vypsáno v nejbližším možném termínu.

Pro bližší informace mohou zájemci kontaktovat studijní oddělení, p. Tůmová, tel: 387 901 421

 

Kritéria pro přijetí

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení (PDF)

Dle zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, §60 odst.3, §83 odst. 3, §94 odst. 3, dle vyhlášky MŠMT č.353/2016 Sb., v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímání ke vzdělávání ve středních školách a dle vyhlášky MŠMT č.10/2005 Sb., v platném znění, o vyšším odborném vzdělávání §2 odst. 6 a 7, se pro školní rok 2019 - 2020 přijímací řízení koná bez přijímacích zkoušek pro učební obory a obory VOŠ. U studijních a učebních oborů s maturitou jsou přijímací zkoušky povinné pro absolventy ZŠ a pro zájemce o nástavbové studium. Budou přijati uchazeči s ukončeným základním vzděláním podle pořadí sestaveného na základě jejich výsledků z přijímacího řízení a studia na ZŠ.

Povinnou součástí přihlášky je potvrzení lékaře o tom, že uchazeč je schopen po zdravotní stránce studia zvoleného oboru.

Úprava podmínek přijímacího řízení Dle zákona č 561/2004 – školský zákon – v platném znění

Úprava podmínek (PDF)

  1. U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání školní přijímací zkoušky. Uchazečům bude, dle doporučení, navýšen časový limit zkoušky.

  2. Uchazeči (cizinci nebo občané České republiky, kteří se vzdělávají v zahraničí), na které se vztahuje § 20 odst. 4, nekonají na žádost školní přijímací zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, bude ověřena rozhovorem. Tento rozhovor proběhne před komisí jmenovanou ředitelem školy. Výsledkem bude klasifikační stupeň 1 až 5 , který bude převeden na body takto:

1 = 50 bodů, 2 = 35 bodů, 3 = 20 bodů, 4 = 10 bodů, 5 = 0 bodů.

 

Vzory tiskopisů přihlášek

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává od 22. 11. 2016 aktualizované tiskopisy přihlášek s upraveným údajem „IZO školy“ na druhé straně tiskopisu. Již zveřejněné tiskopisy přihlášek pro školní rok 2016/2017, které na straně druhé obsahují údaj „RED IZO školy“, zůstávají v platnosti. Vyplňování údaje „IZO školy“ je pro uchazeče snazší, protože identifikátor „IZO školy“ vyplní uchazeč podle ročníkového vysvědčení, ze kterého pořizuje opis na přihlášku, kde je identifikátor uveden v záhlaví vysvědčení. Podklady k vyplnění identifikátoru „RED IZO“ obdrží uchazeči od školy, ve které žák ukončil povinnou školní docházku a která potvrzuje údaje z vysvědčení.