irop mmr

Název projektu: Škola 4. průmyslové revoluce

Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002521

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií (Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program)

 

Projekt je zaměřen na rozšíření a modernizaci technického vybavení odborných učeben VOŠ, SPŠ automobilní a technické pro zajištění kvalitní výuky a přístupu žáků k moderním technologiím využívaným v praxi.

Hlavním cílem projektu je rozšíření a modernizace technického vybavení VOŠ, SPŠ automobilní a technické pro výuku v technických oborech, a to od oborů s výučním listem, maturitních oborů až po obory vyššího odborného vzdělávání. Projekt přispěje k rozvoji klíčových kompetencí žáků v technických a řemeslných oborech, komunikaci v cizích jazycích a zvýší tak jejich budoucí uplatnitelnosti na trhu práce, či v navazujícím studiu na vysoké škole. Cílem je také zajištění rovného přístupu ke vzdělávání pro současné a budoucí žáky školy a zajištění konektivity.

Specifické cíle projektu lze rozklíčovat následujícím způsobem:

  • Zkvalitnění výuky žáků a podmínek pro pedagogické pracovníky formou rozšíření a modernizací přístrojového vybavení automobilní, mechatronické, strojní, 3D laboratoře a 2 jazykových učeben školy včetně zkvalitněním konektivity školy
  • Zvýšení uplatnitelnosti absolventů na pracovním trhu, příp. příprava na dalším studiu, přiblížení technologií určených pro výuku reálnými zařízeními a stroji používanými v praxi
  • Posílení atraktivity studia na VOŠ, SPŠ automobilní a technické nejen pro současné, ale i budoucí žáky
  • Realizace proinkluzivních opatření zajištěním bezbariérovosti prostor školy