logo vvv

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012373

Cílem projektu je propagace inovativních metod výuky za pomoci 3D technologií vzorovou školou, šíření příkladů dobré praxe ve školách a příkladná integrace digitálních technologií do vzdělávání. Vzorová škola se stane primárně ukázkovým místem pro ostatní školy. Zde se budou organizovat aktivity zaměřené na propagaci inovací vzorové školy v rámci netradičních forem práce ve výuce, nových školních projektů, inovativních způsobů organizace výuky a hodnocení žáků či různých forem autoevaluačních činností škol. Cílem bude podělit se o pedagogické zkušenosti a výsledky a pomoci tak dalším učitelům při hledání efektivních vyučovacích postupů za pomoci 3D technologií. Půjde tedy o příležitost učit se od jiných škol jejich osvědčené praktiky a mít možnost je sám využívat.Vzorová škola se bude také snažit zajistit školám zájemců a jejím pedagog. pracovníkům i žákům, metodickou a technickou podporu ve využití a integraci inovativních metod do výuky za použití právě již zmiňovaných 3D technologií. Vzhledem k tomu, že i pedagogové vzorové školy musí neustále obohacovat své znalosti a dovednosti za pomoci digitálních technologií, budou tito v rámci projektu absolvovat vzdělávací kurzy vedené externími vzdělavateli.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora od EU. Celková poskytnutá částka dotace činí 4 647 402,5 Kč.