E-learning ve výuce odborných předmětů (se zaměřením na automobilový průmysl, dopravu a strojírenství)

Po zkušenostech z minulých let se naše škola vrátila k tématu e-learningu (v roce 2003 byl zpracován projekt na výuku matematiky a českého jazyka). Tentokrát se ale nejednalo o zakoupení hotového řešení, ale po důkladné analýze dostupných výukových materiálů bylo rozhodnuto vytvořit vlastní výukový systém. S ohledem na vybavenost školy interaktivními tabulemi a tradici vytváření pracovních sešitů pro odborné předměty pedagogy byl vybrán následující postup:

  • Učitelé, kteří se zapojí do projektu zpracují v elektronické podobě materiály použitelné pro výuku pomocí interaktivní tabule doplněné o pracovní listy. Tyto materiály budou následně konvertovány do podoby kurzů pro e-learningový systém MOODLE.
  • Zpracované materiály budou v rámci metodických komisí „zpřístupněny“ i nezapojeným kolegům a následně studentům jednotlivých přemětů.
  • Nad rámec projektu bude v roce 2007 pokračovat vývoj těchto materiálů s ohledem na požadavky výuky.

 
Anotace projektu

Projekt je věnován rozvoji oborů svázaných úzce s profilovou specializací naší školy, která je zaměřena na automobilový průmysl. Tento specifický obor se vyznačuje razantním využitím ICT prakticky ve všech oblastech od návrhu až po finální monitoring produktu. Dynamika a rozvoj tohoto oboru vyžaduje i od výuky aplikaci moderních metod pro rozvoj a podporu vzdělávacího procesu.

Jednou s oblastí, kterou je nutné do standardní výuky integrovat je nasazení e-learningu a moderních didaktických pomůcek, např. interaktivních tabulí. Tyto prohlubují nejen možnosti komunikace a přímé aktivní spolupráce pedagog-student, ale dávají výukovému procesu určitou flexibilitu, která zaručuje efektivní zpracování nových témat do výuky ve velmi krátkém čase. Problematiku projekt zpracovává mimo jiné na jedné z výrazných oblastí automobilového průmyslu, a tím je průmyslové navrhování s využitím ICT technologií.

 
Průběh projektu

Do práce se aktivně zapojilo 12 učitelů odborných, přírodovědných a jazykových předmětů z naší školy. Využili jsme také zkušenosti ze spolupráce s ing. Fořtem, působícím na SPŠ ve Žďáře nad Sázavou, se kterým již delší dobu spolupracujeme nejen v oblasti výuky CAx/PLM. Všechny cíle projektu, ať už kvantitativní nebo kvalitativní byly splněny, v oblasti výuky jazyků a CAx/PLM dokonce překročeny. Pozitivně lze také hodnotit, že naprostá většina zapojených vyučujících pokračuje ve své práci a jednotlivá témata stále rozšiřuje.

 
Dostupnost výstupů projektu

Výukové materiály zpracované pro e-learningový systém MOODLE jsou přístupné přes WWW stránky školy, pro hosty z jiných škol je u některých kurzů pouze nutná registrace přes e-mail ICT administrátora.

 
Závěr

Projekt splnil všechna naše očekávání a povedlo se alespoň částečně zaplnit nedostatek výukových materiálů (pominu-li existující klasické učebnice) pro střední odborné školství se zaměřením na automobilovou dopravu a s ní spojené strojírenské obory. Veškeré výstupy mají přímý vztah k uplatnění absolventů naší školy na trhu práce a odpovídají požadavků potencionálních zaměstnavatelů.