Anotace a závěrečná zpráva projektu

Optimalizace a automatizace správy školské počítačové sítě s ohledem na požadavky moderního vyučovacího procesu

Anotace
Vytvoření školní počítačové sítě typu client-server, její optimalizace a automatizace správy s ohledem na nároky studentů a vyučujících a požadavky moderního vyučovacího procesu na technicky zaměřené vyšší a střední odborné škole. Jedná se především o integraci speciálního SW (diagnostika motorových vozidel, elektrotechnické aplikace, CAD/CAM SW) do běžného provozu školské sítě. Snahou je dosažení maximální možné efektivity a bezpečnosti provozu při minimalizaci provozních nákladů.

Závěrečná tisková zpráva

V roce 2005 byl na VOŠ, SPŠ automobilní a technická v Českých Budějovicích realizován projekt SIPVZ „Optimalizace a automatizace správy školské počítačové sítě s ohledem na požadavky moderního vyučovacího procesu“. Cílem projektu bylo zefektivnit správu PC používaných k výuce a omezit prostoje z důvodu selhání SW (škola má přes 200 PC v 8 objektech). Projekt byl pilotně zaměřen na jednu budovu školy s cca 70 počítači. Cíl se podařilo splnit. Během dvouměsíčního zkušebního provozu se nevyskytl žádným problém, který by nedovolil zprovoznit počítač do cca 15 minut. Počet nutných zásahů administrátora byl nulový. Reakce učitelů i studentů jsou kladné, připomínky se týkají nikoli funkčnosti, ale odlišného stylu správy PC. Náměty budou využity při rozšíření správy na další budovy, s čímž naše škola počítá v roce 2006. Další informace naleznete na www.repair2000.cz a www.spsuh.cz .

Ověřovací zpráva
Repair2000.pdf