logo_cil3

Přeshraniční spolupráce VOŠ, SPŠ automobilní a technické České Budějovice

a Staatliche Berufsschule I Deggendorf

Podrobný popis projektu

 Aktivity projektu:

  • přeshraniční spolupráce na úrovni managementu škol,
  • realizace odborných stáží pedagogických pracovníků na partnerské škole,
  • realizace výměn žáků,
  • vzájemné srovnávací studie situace odborného školství,
  • porovnání odborných dokumentů ve vybraných oborech,
  • vzájemné exkurze žáků a pedagogických pracovníků do spolupracujících firem a organizací.

Aktivity projektu budou realizovány recipročně. Partnerská škola v Deggendorfu bude své aktivity financovat a realizovat prostřednictvím projektů financovaných z programu Leonardo da Vinci. První návštěva pedagogů v rámci této aktivity se uskutečnila ve dnech 8. až 14. března 2009 (fotogalerie - Návštěva z Deggendorfu)

Doba realizace projektu: 1. 2. 2009 - 31. 8. 2012

Popis aktivit:

Odborné stáže pedagogických pracovníků budou realizovány vždy jednou ročně vždy pro 4 pedagogické pracovníky VOŠ, SPŠ automobilní a technická (učitele jazyků, učitele odborných předmětů a odborného výcviku). Celkem se v době trvání projektu tedy ze strany VOŠ a SPŠ automobilní a technické zúčastní 12 pedagogických pracovníků. Délka stáží bude maximálně čtrnácti denní. Časová realizace bude upřesněna dle aktuálních potřeb a možností obou partnerů v proběhu jednotlivých roků. Z každé stáže vypracují pedagogičtí pracovníci hodnotící zprávy a pokusí se nabyté zkušenosti aplikovat do běžné praxe a výuky odborných předmětů na domácí škole.

Výměnné pobytu žáků VOŠ a SPŠ automobilní a technické na partnerské škole v Deggendorfu budou realizovány v rozsahu 15 žáků a 2 pedagogických pracovníků jako doprovodu jednou ročně. Celkem se výměnných pobytů zúčastní za dobu realizace projektu 45 žáků z různých ročníků a 6 pedagogických pracovníků. Délka výměnného pobytu bude maximálně 14 dní. Cílem pobytů bude seznámení žáků s novými technologiemi využívaných v odborných oborech, výměna zkušeností a prohloubení vědomostí v oboru, zdokonalení se v jazykových dovednostech (běžná i odborná mluva). Na pobyty budou čeští žáci dopraveni autobusem.

Jedním z cílů projektu přeshraniční spolupráce je i porovnání situace odborného školství v zemích partnerů. Proběhne srovnání jak postavení odborných vzdělávacích institucí v České republice, tak v Německu/Bavorsku, tak porovnání metodik výuky odborných předmětů a učebních dokumentů. Z těchto porovnání budou konkrétním hmatatelným výsledkem srovnávací studie, které kromě zmíněného budou zahrnovat i porovnání zapojení výpočetní techniky do výuky na obou partnerských školách. Srovnávací studie vzdělávacích institucí bude zajištěna dodavatelsky, metodiky výuky budou prozkoumány zapojenými pedagogickými pracovníky.

V rámci projektu proběhne také workshop se žáky obou škol na téma situace na trhu práce v oblasti autooborů v ČR a Bavorsku, kde si budou moci žáci vyměnit zkušenosti, získají představu fungování pracovních trhů v příhraničí a vymění si zkušenosti na téma budoucí možné praxe. Výstupy ze stáží pedagogickým pracovníků a výsledky výše uvedených studií budou prezentovány na společném workshopu pedagogických pracovníků.

Pro obory na obou partnerských školách jsou velice důležité praxe a spolupráce se zaměstnavateli na trhu práce. V rámci podpory výměny informací bude realizováno celkem
6 společných exkurzí do spolupracujících firem a organizací partnerů. Část exkurzí proběhne v ČR a část v Bavorsku. Cílem bude opět seznámit žáky i pedagogické pracovníky škol s praxí praktické výuky a stáží v konkrétních podnicích, kde mají žáci po absolvování školy možnost získat zaměstnání. Sledovat se bude zejména organizace a délka praxí, možnosti výuky žáků v organizacích a spolupráce školy s organizacemi a firmami.