logotyp

Název projektu: Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0007

Termín realizace projektu: 28. 8. 2013 – 30. 6. 2015

Uvedený projekt byl zaměřen na podporu vzdělávání v technických oborech v Jihočeském kraji. Do projektu bylo kromě Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy automobilní a technické zapojeno dalších 14 partnerů - středních odborných škol a odborných učilišť. Záměrem projektu byla především snaha o zvýšení zájmu žáků o studium technických oborů a zkvalitnění technického vzdělávání v kraji.
VOŠ, SPŠ automobilní a technická realizovala v rámci projektu 7 klíčových aktivit:

• Investice – nákup vybavení
Projekt přispěl k pořízení čtyřosého obráběcího centra a autodiagnostického kompletu, které jsou využívány v rámci výuky žáků technických a automobilních oborů školy. Pořízeno bylo také ruční nářadí pro odborný výcvik.

• Odborná školení spojená s nákupem technologií / využití výstupů jiných projektů SŠ
V rámci aktivity byli proškoleni pedagogové odborných předmětů školy.

• Volnočasové aktivity zaměřené na technické vzdělávání žáků SŠ
V rámci kroužků se žáci naučili aplikovat své teoretické znalosti v praxi. Žáci měli také možnost reprezentovat školu na mezinárodních soutěžích (kroužek Formule 1) a vyrobit nové učební pomůcky, které jsou využívány v rámci odborného výcviku ve škole (mototrike, elektromobil).

• Zapojení odborníků z praxe do výuky žáků SŠ
V rámci projektu byla navázána spolupráce se společnostmi MOTOR JIKOV Group a.s. a Jihostroj a.s. Žáci měli možnost poznat podnikatelské prostředí firem, jejich výrobní postupy a metody a získat tak příklady dobré praxe.

• Spolupráce s vysokými školami v rámci výuky technických oborů na SŠ
Škola navázala spolupráci s Fakultou strojní Západočeské univerzity v Plzni. Byly realizovány přednášky z oblasti konstrukce elektromobilů a moderních metod konstruování, kterých se účastnili učitelé odborných předmětů.

• Sdílení učeben/dílen SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ zaměřenou na technické vzdělávání
Škola uspořádala tzv. projektové a technické dny, kterých se zúčastnili žáci z 6 zapojených základních škol. Žáci základních škol si mohli vyzkoušet praktické činnosti v rámci odborného výcviku, seznámit se s prostředím školy, jejími obory a technickým vybavením, které si mohli sami vyzkoušet.

• Didaktická podpora technického vzdělávání/motivace žáků ZŠ k technickému vzdělávání
V rámci projektu byla vytvořena videa a animace, která slouží k výuce žáků učebních oborů školy. Přínosem výstupů vzniklých v rámci aktivity je možnost propojení teoretického výkladu s ukázkami z praxe.

Projekt byl realizován za podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 7.1 Počáteční vzdělávání, oblasti podpory 7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání.