Zápis z 7. zasedání rady školy pro SPŠ a SOU, 12.6.2007

Přítomni –Ing.Miloslav Šítal, Dr.Jiří Ludačka

Omluven - Ing.Miroslav Dvořák

 

 1. Jednání zahájil Dr.Jiří Ludačka, který uvítal přítomné.

 1. V dalším jednání rada projednala tyto body:

 • Rámcové hodnocení školního roku 2006 – 2007. Podrobné hodnocení bude součástí výroční zprávy, po uzavření zkouškového období v srpnu. Informaci podal Dr.Ludačka za obě součásti školy v těchto bodech:

 1. Výchovně – vzdělávací proces

 • Průběžné výsledky vzdělávání

 • Maturita nanečisto, rozbor výsledků

 • Průběh a výsledky maturitních zkoušek

 • Průběh a výsledky absolutorií

 • Průběh závěrečných zkoušek, zapojení školy do příprav JZZZ

 • Účast v odborných soutěžích, zhodnocení, opatření

 • RVP – problémy

 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků

 1. Přijímací řízení

 • Organizace a výsledky

 • Náměty pro příští školní rok – máločetné obory

 1. Materiálně technické zabezpečení vzdělávacího procesu

 • Modernizace učeben

 • Stavební úpravy

 • Perspektivy – projekty

 1. Spolupráce s VŠ, podnikatelskou sférou

 • FS ZČU

 • EF JČU

 • Zabezpečování praxí, OV, souvislých praxí, závěrečných zkoušek 

 1. Diskuse

 2. Závěr

 3. Další jednání rady školy proběhne dne začátkem října 2007, termín bude upřesněn v dostatečném časovém předstihu.

 

Zapsal – Dr.Jiří Ludačka 12.6.2007.