Zápis z 7. zasedání rady školy pro VOŠ, 12.6.2007

Přítomni –Jakub Machovec, Dr.Josef Erhart

Omluven - Ing.Ivan Loukota

 

 1. Jednání zahájil Dr.Josef Erhart, který uvítal přítomné.  

 1. V dalším jednání rada projednala tyto body:  

 • Rámcové hodnocení školního roku 2006 – 2007. Podrobné hodnocení bude součástí výroční zprávy, po uzavření zkouškového období v srpnu. Informaci podal Dr.Ludačka za obě součásti školy v těchto bodech:

 1. Výchovně – vzdělávací proces

 • Průběžné výsledky vzdělávání

 • Maturita nanečisto, rozbor výsledků

 • Průběh a výsledky maturitních zkoušek

 • Průběh a výsledky absolutorií

 • Průběh závěrečných zkoušek, zapojení školy do příprav JZZZ

 • Účast v odborných soutěžích, zhodnocení, opatření

 • RVP – problémy

 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků

 1. Přijímací řízení

 • Organizace a výsledky

 • Náměty pro příští školní rok – máločetné obory

 1. Materiálně technické zabezpečení vzdělávacího procesu

 • Modernizace učeben

 • Stavební úpravy

 • Perspektivy – projekty

 1. Spolupráce s VŠ, podnikatelskou sférou

 • FS ZČU

 • EF JČU

 • Zabezpečování praxí, OV, souvislých praxí, závěrečných zkoušek

 1. Diskuse

 2. Závěr

 3. Další jednání rady školy proběhne dne začátkem října 2007, termín bude upřesněn v dostatečném časovém předstihu.

  

Zapsal – Dr.Josef Erhart 12.6.2007.