Zápis z 7. zasedání rady školy pro SPŠ a SOU, 30.1.2008 Přítomni – Ing.Miroslav Dvořák, Helena Křížová, Dr.Jiří Ludačka

Hosté – Bc.Jan Šindelář, Martina Rossmanová


Jednání zahájil Dr.Jiří Ludačka, který uvítal přítomné.

V dalším jednání rada projednala tyto body:
 1. Plán rozvoje ve školním roce:
  1. Výchovně – vzdělávací proces
   • Oblast formálního vzdělávání
   • Celoživotní vzdělávání
   • Spolupráce s vysokými škola
  2. Materiálně technické zabezpečení – zde Bc.Jan Šindelář informoval členy rady o připravovaných projektech a též požádal předsedu rady o podporu v této oblasti.
 2. Vzdělávací nabídka pro školní rok 2008 – 2009.
 3. Výsledky hospodaření za rok 2008 – rada zprávu schválila.
 4. Zavádění systému vlastního hodnocení CAF – bude ukončeno do konce února 2008, výsledky budou projednány na dalším jednání rady .
 5. Činnost sektorových rad.
 6. Spolupráce s vysokými školami – byla podána informace o připravovaných jednáních s FS ZČU a EF JČU.
S předloženými materiály a záměry rada vyslovila souhlas.

Diskuze

Závěr jednání


Další jednání rady školy proběhne dne 30.6. 2008 v 15:00 , pozvánka bude ještě zaslána v dostatečném časovém předstihu.

Zapsal – Dr.Jiří Ludačka 30.1.2008.