Zápis z 7. zasedání rady školy pro VOŠ, 30.1.2008

Přítomni – Ing.Ivan Loukota, Petr Hart, Dr.Josef Erhart

Hosté – Bc.Jan Šindelář, Martina Rossmanová

  1. Jednání zahájil Dr.Josef Erhart, který uvítal přítomné.

  1. V dalším jednání rada projednala tyto body:

  1. Plán rozvoje ve školním roce:

1.Výchovně – vzdělávací proces

1.1. Oblast formálního vzdělávání

1.2. Celoživotní vzdělávání

1.3. Spolupráce s vysokými škola

2. Materiálně technické zabezpečení – zde Bc.Jan Šindelář informoval členy rady o připravovaných projektech a též požádal předsedu rady o podporu v této oblasti

  1. Vzdělávací nabídka pro školní rok 2008 – 2009.

  1. Výsledky hospodaření za rok 2008 – rada zprávu schválila.

  1. Zavádění systému vlastního hodnocení CAF – bude ukončeno do konce února 2008, výsledky budou projednány na dalším jednání rady.

  2. Činnost sektorových rad

  3. Spolupráce s vysokými školami – byla podána informace o připravovaných jednáních s FS ZČU a EF JČU.

S předloženými materiály a záměry rada vyslovila souhlas.

  1. Diskuze

  2. Závěr jednání

Další jednání rady školy proběhne dne 30.6. 2008, pozvánka bude zaslána v dostatečném časovém předstihu.


Zapsal – Dr.Josef Erhart 30.1.2008.