Zápis ze společného jednání rad školy pro VOŠ a SPŠ

při

VOŠ, SPŠ automobilní a technické
Skuherského 3, České Budějovice

konané dne 13.10.2008

Přítomni –Petr Hart, Dr.Josef Erhart
Omluven - Ing.Ivan Loukota – s projednávanými materiály byl seznámen předem a písemně s nimi vyjádřil souhlas
Host – Bc.Jan Šindelář, ředitel školy

 • Jednání zahájil Dr.Josef Erhart, který přivítal přítomné.
 • V dalším jednání rada projednala tyto dokumenty:
 • Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2007-2008. Výroční zpráva byla schválena.
 • Koncepci rozvoje školy ve školním roce 2008 – 2009. Rada s navrženou koncepcí vyjádřila souhlas.Členové rady byli seznámeni s negativním postojem OŠMT vůči otevírání více oborových tříd, což je pro výuku některých, především strojírenských oborů jediná možnost.
 • Plán práce pro školní rok 2008 – 2009 – plán byl schválen.
 • Návrh rozpočtu školy na rok 2009, který je, co do objemu prostředků navršený oproti předchozímu roku, neboť nebyl schválen předložený projet na rekonstrukci objektu školy ve Skuherského ulici, k navrženému rozpočtu nebyly žádné připomínky z hlediska struktury, ale bylo konstatováno, že vzhledem předpokládaným nárůstům cen energií se může negativně odrazit v činnosti školy.
 • Byla podána informace o výsledcích jednání s vysokými školami – SF ZČU a EF JČU a o směrech spolupráce s těmito školami. Členové rady informováni i o připravovaném jednání se ZF JČU. Bylo konstatováno, že přesun 2.ročníku kombinovaného studia do Plzně se může negativně odrazit v zájmu o toto studium. Bylo by vhodné při dalším jednání s vedením FS ZČU přizvat i zástupce firem.
 • Diskuse – ředitel školy Bc.Šindelář požádal předsedu rady o podporu při jednáních o rekonstrukci budovy školy ve Skuherského ulici, která je nezbytná pro zajištění dalšího rozvoje školy.
 • Členové rady školy byli seznámeni s průběhem a výsledky vlastního hodnocení školy.
 • Členové rady byli seznámeni se stavem práce na přípravě školních vzdělávacích programů a zapojením do činnosti sektorové rady ve strojírenství.
 • Závěr
 • Další jednání rady školy proběhne dne 29.1.2009 od 15:00.

Zapsal – Dr.Josef Erhart dne 14.10.2008.