Zápis z 3. zasedání rady školy pro SPŠ a SOU, 22.2.2006

Přítomni – Ing.Miroslav Dvořák, Ing.Miloslav Šítal, Dr.Jiří Ludačka

 1. Jednání zahájil ředitel školy Bc. Jan Šindelář, který přivítal přítomné.
 2. V dalším jednání rada projednala tyto dokumenty:
  1. Zprávu o hospodaření za rok 2005, která hospodaření byla schválena .
  2. Koncepci rozvoje školy ve školním roce 2005 – 20011. Členové rady školy vyjádřili souhlas s navrhovaným plánem a předpokládanými počty přijímaných žáků v jednotlivých oborech vzdělávání.
 3. Byla podána informace o stavu přípravy rámcových vzdělávacích plánů pro obory vzdělávání Dopravní prostředky a Provoz a ekonomika dopravy a s problémy, které byly spojeny s prácí na těchto dokumentech. Dále byli seznámeni se stavem prací v projektu Kvalita 1 – jednotné zadání závěrečných zkoušek v oborech automechanik, autoelektrikář a zámečník.
 4. Ředitel školy podal informaci o průběhu jednání se Strojní fakultou Západočeské univerzity a seznámil  radu školy s navrhovaným postup v těchto jednáních. Rada školy s návrhem vyjádřila souhlas. Podrobnosti budou zveřejněny po podepsání  smlouvy se SF ZČU. Současně požádal ředitel školy předsedu rady o maximální podporu v této oblasti, včetně pomoci s řešením prostorových problémů v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí budovy školy ve Skuherského ul. č.3. Předseda rady pomoc přislíbil.
 5. Diskuse
 6. Závěr
 7. Další jednání rady školy proběhne dne 22.6.2006 od 15:00.

Zapsal – Dr.Jiří Ludačka dne 22.2.2006.