Zápis z 3. zasedání rady školy pro VOŠ, 22.2.2005

Přítomni – Ing.Ivan Loukota, Jakub Machovec, Dr.Josef Erhart

 1. Jednání zahájil ředitel školy Bc. Jan Šindelář, který přivítal přítomné.V dalším jednání rada projednala tyto dokumenty:
  • Zprávu o hospodaření za rok 2005, která  byla schválena .
  • Koncepci rozvoje školy ve školním roce 2005 – 20011. Členové rady školy vyjádřili souhlas s navrhovaným plánem a předpokládanými počty přijímaných žáků v jednotlivých oborech vzdělávání.
 2. Byla podána informace o stavu příprav reakreditace stávajících vzdělávacích programů VOŠ a o akreditaci nového vzdělávacího programu Strojírenská výroba.
 3. Ředitel školy podal informaci o průběhu jednání se Strojní fakultou Západočeské univerzity a seznámil  radu školy s navrhovaným postup v těchto jednáních. Rada školy s návrhem vyjádřila souhlas. Podrobnosti budou zveřejněny po podepsání  smlouvy se SF ZČU. Současně požádal ředitel školy předsedu rady o maximální podporu v této oblasti, včetně pomoci s řešením prostorových problémů v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí budovy školy ve Skuherského ul. č.3. Předseda rady pomoc přislíbil.
 4. Byla podána informace o připravovaném jednání na ZF JČU, které proběhne dne 24.2.2006, na kterém mají být projednány možnosti spolupráce JČU a vyšších odborných škol.
 5. Diskuse
 6. Závěr
 7. Další jednání rady školy proběhne dne 22.6.2006 od 15:00.

 

Zapsal – Dr.Josef Erhart dne 22.2.2006.