Mechanik seřizovač - Mechatronik

ŠVP: Mechanik seřizovač - Mechatronik

Kategorie oboru: Maturitní obory
Kód oboru: 23 - 45 - L / 01
Zaměření: Uplatnitelnost absolventů tohoto oboru na trhu práce je 100%.
Délka studia: 4 roky
Podmínky přijetí: Úspěšné ukončení 9. ročníku základní školy, zdravotní způsobilost
Místo výuky: Skuherského 3, České Budějovice
Způsob ukončení studia: Maturitní zkouška


Popis oboru

Obor připravuje žáky pro seřizování a údržbu všech druhů a typů číslicově řízených strojů, linek a jejich příslušenství. Absolvent umí správně číst technické výkresy, technologické a pracovní postupy. Umí měřit měřidly a měřicími přístroji, osvojí si základy teorie obrábění, umí navrhnout technologický postup. Má předpoklady pro to, aby v praxi zvládl diagnostiku, opravy a seřízení strojů a linek řízených pomocí programovatelných logických automatů (PLC) nebo s NC a CNC řízením a sestavování programů pro tyto systémy. Umí pracovat na elektrotechnických zařízeních v kontextu NV č. 194/2022 Sb. (původně vyhl. 50/1978 Sb.) o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Umí navrhnout, sestavit a diagnostikovat samostatná pneumatická, elektropneumatická, hydraulická a elektrohydraulická zařízení, nebo ve spojení s programovatelnými logickými automaty. Má znalosti z oblasti senzoriky.
Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky získá absolvent maturitní vysvědčení a osvědčení o dosažení znalostí na úrovni seminářů Festo Didactic Úvod do pneumatiky PN111 a Úvod do elektropneumatiky PN281.

Žáci maturitního oboru 23-45-L/01 Mechanik seřizovač – Mechatronik mají možnost se ve třetím ročníku vyučit v učebním oboru 23-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje. Tím získají elektrotechnické vzdělání a následně po proškolení a přezkoušení získají základní osvědčení o elektrotechnické kvalifikaci podle § 6 NV č. 194/2022 Sb. (původně zákon č.50/1978 Sb. §5).

Uplatnění

O studenty oboru je zájem ve strojírenských profesích a řídících funkcích zaměřených na seřizování a servis numericky řízených strojů a linek realizovaných na bázi elektropneumatických, elektrohydraulických komponentů, servopohonů a jejich příslušenství a techniky řízené prostřednictvím programovatelných automatů. Při stavbě, montáži a oživování, uvádění do provozu a závěrečných kontrolách, ošetřování, seřizování a údržbě elektrických strojů a přístrojů, diagnostice, v oblasti zkušební, regulační, revizní, servisní a montážní techniky, vyhledávání závad a příčin poruch, servisní péči, při projekčních, technologických a konstrukčních činnostech, v oblasti systémů měření a regulace, obchodně technických službách. Absolvent je během studia připravován i pro soukromé podnikání v této oblasti.

Stipendijní program

Žáci se zaměřením Mechanik seřizovač - Mechatronik mají možnost získat stipendium od společnosti Robert Bosch České Budějovice s.r.o.  Stipendium lze získat od 2. ročníku v částce až 1500 Kč, ve třetím a čtvrtém ročníku až 1700 Kč. Firma Robert Bosch s.r.o. rovněž garantuje pracovní místo pro absolventa po ukončení studia. Podmínkou je podepsání sponzorské smlouvy.

Možnosti dalšího studia

Absolvent studijního oboru bude připraven pro vysokoškolské studium příbuzných oborů či studium na vyšší odborné škole.


Dokumenty