Provoz a ekonomika dopravy

ŠVP: Akreditace: MSMT-7009/2023-5, MSMT-13362/2023-3, platnost do 31. 8. 2025

Kategorie oboru: VOŠ
Kód oboru: 37 - 41 - N / 03
Délka studia: 3 roky - denní a kombinované studium
Podmínky přijetí: úplné střední odborné vzdělání nebo úplné střední vzdělání, školné 3000/rok
Místo výuky: Lidická 31, České Budějovice
Způsob ukončení studia: Absolutorium, diplomovaný specialista v oboru


Popis oboru

Studijní program vyššího odborného studia připravuje teoreticky a prakticky odborné pracovníky pro přepravní, zasilatelské a obchodní firmy. Prohlubuje dosažené vzdělání pro výkon konkrétních odborných činností ve firmách v České republice i v zemích Evropské unie. Studijní obor Provoz a ekonomika dopravy je orientován na nejnovější poznatky z oblasti provozu a ekonomiky ve všech odvětvích dopravy (silniční, železniční, lodní i letecká) a je zaměřen k získání znalostí a praktických dovedností v oblasti přepravního práva, celního práva, obchodních operací v dopravě, ekonomiky a financí dopravní firmy, ban­kovnictví, manažerského účetnictví, logistiky, informačních technologií, systémů řízení kvality, dále znalostmi marketingu a managementu potřebnými pro vykonávání řídících činností v dopravních firmách. Absolventi rovněž získají potřebné odborné jazykové vzdělání. Hlavní důraz je kladen na praktickou aplikaci získaných teoretických znalostí.

Při přípravě a realizaci vzdělávacího programu spolupracujeme s dopravními a výrobními podniky. např. ČSAD Jihotrans a.s., ČSAD autobusy České Budějovice a.s., Dopravní podnik města Českých Budějovic a.s., České dráhy a.s., PETSCHL – TRANSPORTE (ČESKO) s.r.o., PPL CZ s.r.o., NIKOTRANS a.s. České Budějovice, Comett Plus Tábor, Robert Bosch, spol. s r.o. České Budějovice, MOTOR JIKOV Group a.s. ČeskéBudějovice, Groz-Beckert Czech s.r.o., KERN-LIEBERS spol. s r.o. - s těmito podniky spolupracujeme i v současné době při zabezpečování výuky. Novým významným partnerem se stalo Jihočeské letiště České Budějovice a.s., kde mohou naši absolventi najít uplatnění (např. obsluha letištního terminálu a další handlingové služby).

Oblasti vzdělávacího programu:

Oblast všeobecného vzdělání

Znalost německého a anglického jazyka na úrovni umožňující kontakt se zahraničními zákazníky, aplikace znalostí z oblasti psychologie osobnosti, znalost zásad interakce, komunikace, seznámení se zásadami týmové práce, znalosti potřebné pro vedení pracovního kolektivu, schopnost používat prostředky informační technologie při své práci, základní znalosti v oblasti finanční matematiky a statistických metod.

Oblast provozní přípravy

Získání vědomostí a dovedností z přepravního práva ve všech odvětvích dopravy, scho­pnost pracovat se všemi dokumenty, které s pravidly přepravy souvisejí, základní znalosti v oblasti celního práva a schopnost je aplikovat v praxi, seznámení se základními postupy logistických způsobů řešení dopravních a obchodních případů, základy vyhodnocování systému řízení kvality v podniku. Absolventi získají i nezbytný základ pro další sebevzdělávání, včetně studia v rámci celoživotního vzdělávání.

Oblast ekonomického vzdělání

Seznámení se základními principy manažerské práce, se zásadami plánování a organizování, s podstatou marketingové práce, získání vědomostí a dovedností, s moderními odbornými ekonomickými poznatky, schopnost aplikace ekonomické teorie a metod do podnikatelských a řídících rozhodnutí, znalost daňových předpisů, seznámení s principy finančního a manažerského účetnictví

Souvislá odborná praxe

Umožňuje studentům aplikovat získané vědomosti a dovednostiv konkrétních přepravních, zasilatelských a obchodních firmách.

Uplatnění

Profil absolventa je dotvářen školou podle potřeb a požadavků praxe s cílem zajistit maximální uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Po úspěšném ukončení studia mohou najít absolventi uplatnění jako pracovníci: firemní logistiky, prodeje, nákupu, expedice, odbytu, zasilatelství (spedice), managementu. Po absolvování studia (popř. po absolvování příslušné praxe) je absolvent schopen vykonávat ve firmách tyto funkce: vedoucí skladového hospodářství, vedoucí MTZ, vedoucí distribučních skladů, vedoucí logistických útvarů, provozní mistr (se zaměřením na organizaci práce) dopravní mistr (se zaměřením na obchod, jednání se zákazníkem), zasilatel, speditér, technik divize, obchodní referent, vedoucí dopravních kolon a provozoven, manažer marketingu, obchodní manažer, manažer divize i celé dopravní firmy. Vzhledem ke své jazykové průpravě mohou nalézt uplatnění i u firem v zahraničí.

Možnost dalšího studia

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, ekonomická fakulta na základě smlouvy s naší školou uznává studentům přihlášeným do bakalářského studijního programu Obchodní podnikání některé předměty (v současné době je uznáváno celkem 16 předmětů) a na základě této možnosti mají studenti zkrácené studium bakalářského oboru.

Program vyučovaného oboru, způsob a ukončení jednotlivých předmětů a seznam doporučené literatury je k nahlédnutí u příslušného zástupce ředitele školy.


Dokumenty